MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Zasady publikacji

W przypadku, kiedy artykuł przygotowany jest przez więcej niż jednego autora, w celu zabezpieczenia przed zjawiskiem tzw. „ghostwritingu” i „guest autorship”, każdy z autorów zobowiązany jest do określenia swojego wkładu w opracowanie artykułu. Wszelkie wykryte przypadki wystąpienia wyżej wymienionych zjawisk będą wiązać się z powiadomieniem właściwych podmiotów i odrzuceniem artykułu.

Całościowy opis procedury zabezpieczającej oryginalność artykułu zawiera załącznik 3 do regulaminu Kwartalnika Obronność.

Bezwzględnym warunkiem publikacji artykułu jest jego kompletność. Przesłany artykuł musi zawierać:
• dane autora (autorów): imię i nazwisko, afiliację, adres e-mail;
• tytuł publikacji;
• słowa kluczowe;
• wprowadzenie, część zasadniczą (może być podzielona śródtytułami), podsumowanie;
• określenie celu i problemów badawczych oraz wnioski autora artykułu;
• poprawnie wstawione przypisy, wskazujące na naukowy charakter publikacji;
• bibliografię zawierającą jedynie pozycje wykorzystane w artykule (cytowane);
• abstrakt w języku polskim o objętości 80-100 wyrazów.

Objętość artykułów przyjmowanych do wydawnictwa powinna wynosić nie mniej niż 0,5 i więcej niż 1 arkusz wydawniczy (w przybliżeniu 11-22 strony przy wskazanych zasadach edycji tekstu).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii redaktora tematycznego artykuł sprawdzany jest w systemie antyplagiat. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kierowany jest do dwóch niezależnych recenzentów. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuły trafiają do korekty językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian o charakterze językowym w artykule bez porozumienia z Autorami.

Autorzy tekstów publikowanych w Kwartalniku Obronność – ZN WZiD nie otrzymują wynagrodzenia autorskiego i nie ponoszą kosztów publikacji.