MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
TEMAT:
OCHRONA INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Akademia Sztuki Wojennej
17.05.2018

Konferencja 17.05.2018

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, która odbędzie się 17 maja 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Temat obecnej edycji konferencji to Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa.

Istota i treść zarządzania kryzysowego ściśle wiąże się z infrastrukturą krytyczną państwa, a dokładnie z jej ochroną postrzeganą jako wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzyku lub słabym punktom, jak też ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń, zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. Infrastrukturę bezpieczeństwa państwa należy traktować jako systemy mające kluczowy wpływ na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, obejmujące szereg mocno zróżnicowanych obiektów. Obok obiektów (systemów) infrastruktury krytycznej można wyodrębnić obiekty podlegające szczególnej ochronie (obiekty chronione).

Uwzględniając zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji, organizatorzy podjęli decyzję o kontynuacji dyskusji o kolejnym, jakże istotnym obszarze bezpieczeństwa narodowego, jakim jest ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Niezakłócone funkcjonowanie elementów infrastruktury bezpieczeństwa często warunkuje równowagę funkcjonowania państwa (możliwości zapewnienia bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa) w wymiarze zarówno wewnętrznym (państwa), jak
i zewnętrznym (międzynarodowym).

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji stanowić będzie swoiste forum do pogłębiania wiedzy, jej wymiany i poszukiwania rozwiązań w zakresie identyfikacji współczesnych wyzwań i zagrożeń obiektów infrastruktury bezpieczeństwa państwa, jej ochrony oraz zapewnienia ciągłości działania.

Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, pozwoli dokonać na nowo retrospekcji założeń ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń oraz wymiany poglądów w tej problematyce, a rezultaty prowadzonych dyskusji stanowić będą podwalinę doskonalenia i rozwijania rozwiązań służących zarządzaniu kryzysowemu w Polsce.

Cel konferencji:
Celem konferencji jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skutecznej ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym. 

Ponadto, konferencja ma na celu:
• stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń praktyków z przedstawicielami nauki;
• wymianę poglądów i doświadczeń na temat realizacji zadań zarządzania kryzysowego, głównie w zakresie ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w obecnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa;
• wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami zarządzania kryzysowego przez podmioty administracji publicznej w aspekcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo funkcjonujących systemów infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Obszary tematyczne VII edycji konferencji:
• Funkcja i znaczenie infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa;
• Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa;
• Bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektów infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych;
• Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych w czasie konfliktów zbrojnych;
• Kryteria typowania obiektów infrastruktury bezpieczeństwa państwa i UE;
• Podstawy prawne i istota ochrony infrastruktury krytycznej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych;
• Założenia i organizacja ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce oraz krajach UE;
• Planowanie ochrony infrastruktury bezpieczeństwa;
• Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa w teorii i praktyce;
• Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
1. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, ASzWoj;
2. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, SGSP;
3. Wydział Cybernetyki, WAT;
4. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego,WSPol;
5. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, UW;
6. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;
7. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB.

KOMITET HONOROWY:
1. gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ, Rektor-Komendant ASzWoj;
2. nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA, Rektor-Komendant SGSP;
3. insp. dr Marek FAŁDOWSKI, Komendant-Rektor WSPol;
4. nadbryg. Marek KUBIAK, dyrektor RCB;
5. bryg. dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI, dyrektor CNBOP - PIB;
6. płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT, Rektor-Komendant WAT.

KOMITET NAUKOWY:
Akademia Sztuki Wojennej:
płk prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI – przewodniczący
płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA
prof. dr hab. Waldemar KITLER
prof. dr hab. Witold LIDWA
prof. dr hab. inż. Maciej MARSZAŁEK
prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI
płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK
prof. dr. hab. Stanisław SULOWSKI
prof. dr .hab. Andrzej MISIUK
prof. dr hab. Grzegorz RYDLEWSKI
dr hab. inż. Kazimierz WORWA
dr hab. inż. Bogdan MICHAILIUK
płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER
dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI
dr hab. inż. Marian ŻUBER
dr hab. inż. Andrzej WŁODARSKI
dr hab. Andrzej PIECZYWOK
dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ
dr hab. Janusz ROPSKI
mł. insp. dr hab. Jerzy KOSIŃSKI
mł. insp. dr hab. Agata TYBURSKA
mł bryg. dr inż. Anna PRĘDECKA
ppłk dr Wojciech SÓJKA
kpt. dr inż. Paweł GROMEK
podinsp. dr Zbigniew MIKOŁAJCZYK
mł. insp. dr Krzysztof ŁOJEK
ppłk dr Jacek STEMPIEŃ
dr inż. Wiesław SMOLSKI
dr Krzysztof MALESA
dr Irmina DENYSIUK
dr Marta CHMIELEWSKA
mgr Zenon SOBEJKO

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Irmina DENYSIUK – i.denysiuk@akademia.mil.pl – przewodnicząca
dr Marta CHMIELEWSKA – m.chmielewska@akademia.mil.pl
dr hab. inż. Andrzej WŁODARSKI, prof. SGSP
mł. ogn. dr inż. Rafał WRÓBEL
mgr Julia TOCICKA – j.tocicka@akademia.mil.pl
mgr Paulina KRAWCZYK – p.krawczyk@akademia.mil.pl
mgr Magdalena BRZESKA – m.brzeska@akademia.mil.pl

Adresaci konferencji:
• przedstawiciele środowisk naukowych;
• przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz służb ratowniczych;
• specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego.

Miejsce konferencji:
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
Biblioteka Główna ASzWoj (budynek 14)
aula nr 30

Informacje podstawowe:
- język konferencji: polski;
- udział w konferencji jest płatny;
- rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy formularza.

Informacje dla autorów artykułów:
- organizatorzy przewidują wydanie artykułów zgłoszonych na konferencję w formie wydawnictwa zwartego – recenzowanej publikacji konferencyjnej;
- warunkiem opublikowania nadesłanego artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji;
- za zgłoszone artykuły autorzy nie otrzymują honorarium;
- artykuły należy przygotować zgodnie z wymaganiami edytorskimi i przesłać na adres e-mail: p.krawczyk@akademia.mil.pl

Terminy:
- ostateczny termin nadsyłania tez wystąpień/abstraktów artykułów – 23.04.2018;
- ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji – 23.04.2018;
- Konferencja – 17.05.2018;
- ostateczny termin przesłania pełnych tekstów artykułów – 30.06.2018.

Opłata konferencyjna:
- udział czynny (wystąpienie, publikacja artykułu w recenzowanej monografii, poczęstunek – kawa, obiad) – 200zł;
- udział bierny – 100 zł;
- publikacja artykułu zatwierdzonego przez rade programową – 150 zł.

Opłatę konferencyjną prosimy wnieść w terminie do 23.04.2018 roku na konto:
71 1240 6074 1111 0010 4302 4446  (Bank PEKAO S.A. X O/Warszawa)
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
z dopiskiem: Konferencja ZKwSBN oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników

Informacji ws konferencji udziela komitet organizacyjny (p. mgr P. Krawczyk – ws. zgłoszeń – 603 833 448 oraz dr I. Denysiuk – 504 573 626)

Pliki do pobrania:

  • Informacje o konferencji
    Plik 17.05.2018 konf ZKwSBN 2018 - OIK.docx , waga pliku: [2 MB] , [Informacje o konferencji]
  • Plan konferencji
    Plik PLAN KONFERENCJI.docx , waga pliku: [17 KB] , [Plan konferencji]