MENU

ZAPOMOGA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
PRZEZ CAŁY ROK AKADEMICKI
(zapomoga jest przyznawana jednorazowo)

Wnioski będą przyjmowane w dniach:
Poniedziałek – NIECZYNNE
Wtorek 8.00 – 13.00 (studenci)
Środa 8.00 – 13.00 (studenci)
Czwartek 8.00 – 13.00 (studenci)
Piątek 8.00 – 13.00 (doktoranci)

Blok 94, pokój nr 22 (tel. 261-813-876, 261-814-166)

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZAPOMOGĘ:

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższe dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie zapomogi
2) Wniosek z numerem konta

KROK 2Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć dokument potwierdzający przejściową trudną sytuację życiową.

Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji W FORMIE KOPII (oryginał dokumentu do wglądu).

KROK 3 – Należy dostarczyć osobiście, bądź wysłać drogą pocztową wniosek wraz z kompletem dokumentów.

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji,
al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa,
blok 94, pokój nr 22.

UWAGA!
Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.
W przypadku osobistego złożenia wniosku, każdy wnioskodawca otrzyma oddzielną karteczkę z przydzielonym numerem wniosku, natomiast w przypadku przesłania dokumentów pocztą, będzie wysyłany numer wniosku na adres e-mail. Prosimy o sprawdzanie poczty e-mail w celu zapoznania się nadanym numerem.

W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa w celu złożenia stosownych wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, student ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. dokumentów, niezbędnych do przyznania zapomogi, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej