MENU

Zadania CSiKGW

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej Akademii Obrony Narodowej). Podstawowymi dokumentami określającymi zadania, podległość i strukturę Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych są: "Zarządzenie nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.08.2001 r. w sprawie utworzenia CSiKGW w Akademii Obrony Narodowej" oraz "Zarządzenie nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.08.2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia CSiKGW w Akademii Obrony Narodowej", a także "Zadania i struktura Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych".

Centrum zostało powołane do prowadzenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo oraz do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej. Wspiera dowództwa i sztaby szczebla taktycznego i operacyjnego w przygotowaniu, przeprowadzeniu i ocenie ćwiczeń wspomaganych komputerowo. We współpracy z Wydziałami oraz Centrami Akademii Sztuki Wojennej współorganizuje także ćwiczenia dla słuchaczy akademii.

W zakresie teorii i praktyki modelowania oraz symulacji procesów walki, wdrażania i monitorowania rozwoju systemów symulacyjnych Centrum Symulacji współpracuje zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się tą problematyką.

Osiągnięcie w czasie pokoju wysokiego poziomu umiejętności dowództw i sztabów jest możliwe dzięki wieloszczeblowemu i kompleksowemu szkoleniu w sytuacjach i warunkach zbliżonych do takich, jakie panują na polu walki. Najodpowiedniejszą formą szkolenia zapewniającą „realizm pola walki" są ćwiczenia. Ćwiczenia, jako forma szkolenia praktycznego, umożliwiają weryfikację poprawności i przydatności doktrynalnych założeń operacyjno-taktycznych, dotyczących zasad i sposobów prowadzenia działań w różnych warunkach pola walki. Stanowią one jeden z najlepszych sposobów oceny sprawności przyjętych struktur organizacyjnych poszczególnych szczebli dowodzenia, efektywności funkcjonowania systemów dowodzenia, uzbrojenia i zabezpieczenia działań. Pozwalają sprawdzić stopień osiągniętej gotowości bojowej, a także zweryfikować możliwości wojsk w zakresie wykonywania w określonym czasie i miejscu, przewidzianych w planach, zadań bojowych.

Nowe uwarunkowania polityczno-militarne w Europie, połączone z redukcją wydatków i zmniejszaniem stanu sił zbrojnych we wszystkich państwach, wymagają realistycznego i mniej kosztownego podejścia do planowania ćwiczeń. Jednym z rozwiązań tego problemu było ograniczenie rozmachu i liczby ćwiczeń z wojskami i zastąpienie ich ćwiczeniami dowódczo-sztabowymi, w których nową jakość stanowią ćwiczenia wspomagane komputerowo.

Zastosowanie komputerowej techniki symulacyjnej pozwoliło na znaczne ograniczenie zaangażowania w ćwiczeniach sprzętu i techniki bojowej z jednoczesnym zwiększeniem rozmachu tych ćwiczeń. Należy dodać, że techniki symulacyjne umożliwiają przeprowadzenie ćwiczeń w sytuacjach, w których nie można ich prowadzić w sposób tradycyjny ze względu na różnego rodzaju ograniczenia (sytuacja polityczna, opinia publiczna, koszty, ochrona środowiska, itp.). Pozwalają także ocenić efektywność podjętych decyzji w określonych sytuacjach oraz zdolność do opracowania, przez ćwiczące sztaby, alternatywnych wariantów działania. Nie bez znaczenia jest także rola ćwiczeń ze wspomaganiem komputerowym ze względu na obiektywizm ocen podległych dowództw oraz możliwość wielokrotnego rozegrania pewnych epizodów, co jest mało realne w ćwiczeniach z wojskami, ze względu na brak czasu na takie działanie i duże koszty.

Ćwiczenia wspomagane komputerowo pozwalają także na zwiększenie realizmu poprzez wykreowanie scenariuszy umożliwiających ćwiczącym na twórcze stosowanie zasad sztuki wojennej w rozwiązywaniu problemów taktycznych i operacyjnych. Przy umiejętnym zorganizowaniu i wykorzystaniu systemów teleinformatycznych pozwalają również na bezkolizyjne integrowanie szkolenia wybranych elementów różnych szczebli dowodzenia i różnych rodzajów sił zbrojnych. Duża elastyczność w dostosowaniu konfiguracji systemów symulacyjnych do potrzeb ćwiczących pozwoli z jednej strony na realizację różnorodnych celów szkoleniowych, z drugiej zaś, umożliwi prowadzenie większej liczby takich ćwiczeń, które ze względu na potrzebę zaangażowania dużych zespołów podgrywających są bardzo kosztowne.

W ćwiczeniach dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo zarówno scenariusz ćwiczenia, jak i ćwiczące wojska są reprezentowane w „wirtualnej rzeczywistości" systemów symulacyjnych. Z kolei ćwiczące dowództwa, wykorzystując organiczne środki łączności i wspomagania dowodzenia, realizują swoje zadania zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi - podejmują decyzje, stawiają zadania podległym wojskom i kierują ich działaniami. Pośrednikiem pomiędzy ćwiczącymi, a „wirtualną rzeczywistością" pola walki są operatorzy systemu symulacyjnego. Operatorzy wprowadzają do systemu decyzje wypracowane przez ćwiczące dowództwa i dostarczają ćwiczącym, w postaci sformalizowanych dokumentów, informacje generowane w procesach symulacyjnych. Zarówno komputerowy system symulacyjny, jak i operatorzy systemu pozostają "niewidoczni" dla ćwiczących sztabów podczas kierowania działaniami podległych im wojsk. Takie rozwiązanie umożliwia ćwiczącym skoncentrowanie się przede wszystkim na realizacji celów ćwiczenia, a nie na przebiegu procesów symulacyjnych oraz na sprawach technicznych związanych z obsługą komputerów.

Szczególnie ważnym zadaniem CSiKGW jest współpraca, w trakcie przygotowania i prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo, z instytucjami organizującymi ćwiczenia. Rola Centrum wynika przede wszystkim z możliwości, jakimi ono dysponuje odnośnie infrastruktury teleinformatycznej i lokalowej – odpowiednim jej uwzględnieniem w strukturze organizacyjnej ćwiczenia. Struktura organizacyjna ćwiczenia wspomaganego komputerowo to w swej istocie podział jego uczestników na komórki funkcjonalne wraz z określeniem ich zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz uwzględnieniem powiązań informacyjnych między nimi.

Powiązania informacyjne powinny zapewnić przepływ informacji pomiędzy ćwiczącymi, przy pomocy różnorodnych mediów, zgodnie z zasadami organizacji łączności dowodzenia, współdziałania i powiadamiania. System obiegu informacji w ćwiczeniu powinien umożliwić sprawne funkcjonowanie ćwiczących dowództw oraz kierowanie i kontrolowanie przebiegu ćwiczenia przez kierownictwo (sztab) ćwiczenia.

W ćwiczeniu dowódczo-sztabowym wspomaganym komputerowo niezwykle ważne jest określenie zasad współdziałania systemów komputerowych i rzeczywistych środków łączności. Tam, gdzie jest to możliwe, w czasie ćwiczenia powinny być stosowane te same środki łączności i informatyki, które są planowane do eksploatacji podczas działań bojowych. Dotyczy to przede wszystkim ćwiczących dowództw i ich komunikacji z przełożonym oraz podwładnymi. Oprócz sieci komputerowych i sieci łączności przewodowej Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych może zapewnić ćwiczącym szereg przedsięwzięć mających na celu wsparcie ćwiczenia pod względem informacyjnym jak np. audycje telewizyjne (wywiady, oświadczenia ćwiczących stron, komentarze sytuacji polityczno-militarnej) przesyłane w sieci telewizji kablowej, rejestracja materiałów z odpraw czy organizacja wideo-konferencji.

Ze względu na zaangażowanie zasobów w Centrum Symulacji ćwiczenia wspomagane komputerowo można organizować w trybie stacjonarnym - wykorzystując do rozwinięcia stanowisk dowodzenia ćwiczących dowództw, zespołów podgrywających i innych elementów funkcjonalnych ćwiczenia środki i pomieszczenia CSiKGW.

Ćwiczenie CAX prowadzone w pomieszczeniach CSiKGW


Innym rozwiązaniem jest prowadzenie tzw. rozproszonego ćwiczenia CAX. Polega ono na rozmieszczeniu w Centrum części elementów ćwiczenia (wydzielone komórki kierownictwa ćwiczenia, zespoły podgrywające), natomiast ćwiczące dowództwa rozwijają stanowiska dowodzenia w Miejscu Stałej Dyslokacji lub w terenie.

Rozproszone ćwiczenie CAX (dowództwo na poligonie, w MSD, itp.)


W tym wypadku ćwiczące dowództwa korzystają głównie z własnych środków, w celu utrzymania łączności z podległymi jednostkami i kierownictwem ćwiczenia. Wariant ten pozwala nie tylko na obniżenie kosztów ćwiczenia, ale także zwiększa realizm ćwiczenia poprzez wykorzystanie w pełnym zakresie środków łączności i zautomatyzowanych systemów dowodzenia będących na wyposażeniu dowództwa określonego szczebla. Do organizacji ćwiczeń rozproszonych Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych musi dysponować mobilnym zestawem sprzętu oraz właściwą infrastrukturą teletechniczną, pozwalającą na wykorzystanie środków łączności będących w dyspozycji ćwiczących dowództw. Zapewni to realizację zadań przez osoby funkcyjne i komórki funkcjonalne kierownictwa ćwiczenia w miejscu dyslokacji określonego dowództwa.

Ważnym etapem każdego ćwiczenia, w tym także wspomaganego komputerowo, jest jego ocena. Ćwiczenie uważa się za zakończone wtedy, gdy wszystkie wymagane dokumenty i sprawozdania (zawierające ocenę ćwiczenia i zdobyte doświadczenia) zostaną opracowane i przesłane do właściwych komórek zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zgromadzona dokumentacja będzie stanowić podstawę do podjęcia, w planowaniu kolejnych ćwiczeń, działań w celu wyeliminowania powtarzających się niedociągnięć i błędów oraz uwzględnienie sprawdzonych już koncepcji, które przyniosły wymierne efekty. Bazując na wnioskach i doświadczeniach z przeprowadzonych ćwiczeń organizatorzy nowego ćwiczenia mogą efektywniej wykorzystać środki przeznaczone na szkolenie.

Ocena ćwiczenia może przyjąć wiele form - począwszy od meldunku wstępnego z ćwiczenia, opracowanego w kilka dni po jego zakończeniu, aż do szczegółowej rekonstrukcji i analizy przebiegu całego ćwiczenia. Jest ona przygotowywana dla kierownictwa ćwiczenia przez specjalny zespół - Zespół Analizy i Oceny Centrum Symulacji - i zakończona szczegółowym sprawozdaniem analitycznym. Sposób i zakres oceny zależy od szczebla ćwiczenia, jego celów i zadań szkoleniowych.

Wsparcie procesu oceny i omówienia ćwiczenia CAX przez CSiKGW


Zespół Analizy i Oceny Centrum Symulacji wykorzystując modele symulacyjne oraz dedykowane oprogramowanie narzędziowe nie tylko gromadzi i analizuje różnego rodzaju dane z ćwiczenia, ale również wspiera informacyjnie ćwiczących przygotowując analizy strat, analizy porównawcze sił, prognozy rozwoju sytuacji czy symulacje alternatywnych planów działania. Gromadzone o ćwiczeniach dane mogą być wykorzystane na przykład do oceny założonych celów ćwiczenia oraz stopnia wyszkolenia ćwiczących, porównania rezultatów ćwiczenia z rezultatami poprzednich ćwiczeń czy sprawdzenia poprawności planów i procedur. Jednocześnie będą stanowić bogate źródło informacji, które mogą zostać wprowadzone do bazy danych Systemu Zbierania Doświadczeń (Lessons and Lern System) w celach szkoleniowych i informacyjnych.