MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Organizacja i cele

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) ustanowiony został w celu stałego podnoszenia jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz umacnianie pozycji Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej oraz w krajowym i międzynarodowym obszarze szkolnictwa wyższego. WSZJK budowany jest w ramach Akademickiego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz w oparciu o dobre praktyki zapewnienia jakości kształcenia.

Działaniom tym służy przede wszystkim monitorowanie standardów akademickich, dokonywana samoocena, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz reagowanie na uwagi i sugestie odbiorców oferty edukacyjnej (studentów, słuchaczy, doktorantów), nauczycieli akademickich i pracowników Wydziału, a także interesariuszy zewnętrznych.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia do realizacji zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia powołał Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem WSZJK sprawuje Prodziekan.

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia jest przedstawicielem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w Uczelnianym Zespole Zapewnienia

W roku akademickim 2019/2020 głównymi celami działania Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest:

  1. Monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia.  
  2. Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela akademickiego.  
  3. Upowszechnianie informacji o działaniu Wydziału Zarządzania i Dowodzenia i systemu zapewnienia jakości kształcenia.