MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

O konferencji

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNO-KULTUROWEGO W XXI WIEKU, która odbędzie się dnia 15 marca 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie: al. Gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa-Rembertów.

KONFERENCJA POŚWIĘCONA ZAGADNIENIOM TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM
Szkoła kopenhaska na czele z Barry Buzanem, Ole Waever’em i Jaap de Wilde rozpatruje bezpieczeństwo międzynarodowe w pięciu sektorach, do których należą: bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i środowiskowe. W swojej publikacji „Security: A New Framework for Analysis” autorzy stwierdzili, że czynnik ekonomiczny warunkowany jest przede wszystkim globalnie, a czynniki: militarny, polityczny i społeczny wynika głównie z procesów regionalnych. Ponadto wyjaśniali, że nie można być bezpiecznym jedynie dla samego siebie, istnieje bowiem potrzeba rozważania bezpieczeństwa i przewidywania rozwoju wydarzeń w szerszym, czyli regionalnym wymiarze. Oznacza to, że na pojęcie kompleksu bezpieczeństwa składa się zbiór państw wraz z zachodzącymi między nimi relacjami i współzależnościami politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, a także historycznymi.

Celem konferencji jest zbadanie wyzwań bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznokulturowego w XXI wieku, w wymiarze międzynarodowym, a więc globalnym, jak również w ujęciu regionalnym. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego wyzwanie to trudne zadanie, nowa sytuacja, która wymaga wysiłku i poświęcenia, która jest jednocześnie sprawdzianem wiedzy, czy też odporności. Współcześnie istnieje wiele wyzwań w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym w XXI wieku. Są nimi np. agresja ekonomiczna w postaci wojny lub uzależnienia ekonomicznego, niestabilność wskaźników ekonomicznych i całych gospodarek, powolny wzrost gospodarczy, niski poziom konkurencyjności państwa w porównaniu z innymi podmiotami, uzależnienie od inwestycji zagranicznych, problemy finansów publicznych poszczególnych państw wpływające na poziom ich zadłużenia, a nawet całych regionów, ekonomiczne oddziaływanie korporacji transnarodowych i różnego rodzaju spekulantów na gospodarkę, giełdy, waluty (kryptowaluty), czy rynki różnego rodzaju dóbr, np. rynki surowców energetycznych, czy metali rzadkich. Istnieją również wyzwania związane z dostępem do żywności i wody, które łączą się ściśle z bezpieczeństwem społecznym i kulturowym w wymiarze międzynarodowym. Takimi wyzwaniami są również niekontrolowane migracje (zarówno w postaci uchodźstwa jak i migracji ekonomicznych), procesy demograficzne (wysoki przyrost w państwach słabiej rozwiniętych i niewielki w państwach wysoko rozwiniętych), degradacja środowiska naturalnego i postępujące zmiany klimatyczne, terroryzm (ale także cyberterroryzm i haktywizm) oraz przestępczość (w tym również wciąż istniejące, choć nieoficjalnie, niewolnictwo i handel ludźmi). Wyzwaniem są zatem również zagrożenia asymetryczne w kontekście ekonomicznym i społeczno-kulturowym.

Zdolność państw do stawiania czoła powyższym wyzwaniom zależy od potencjału gospodarczego, ludzkiego i społecznego oraz polityczno-militarnego, a także działań społeczności międzynarodowej w formie organizacji rządowych i pozarządowych w stanowieniu prawa i na rzecz rozwiązywania problemów. W kontekście współczesnych zagrożeń ekonomicznych, separatyzmów oraz agresji militarnej, czy nieprzyjaznego działania niektórych państw, podobnie jak w przeszłych czasach, znaczenia nabiera umiejętność państw do pokojowego rozwiązywania sporów, jak również sprawnej mobilizacji i przejścia od gospodarki pokojowej, przez gospodarkę pogotowia wojennego, do pełnej mobilizacji oraz umiejętność tworzenia i/lub naśladowania nowych technologii, dających szansę na obronę przed potencjalnym agresorem.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego w XXI wieku;
  • Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku;
  • Wyzwania dla bezpieczeństwa kulturowego w XXI wieku.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym oraz społeczno-kulturowym z uwzględnieniem uwarunkowań (zagrożeń i ryzyka, szans i wyzwań) współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pliki do pobrania:

  • Formularz zgłoszenia
    Plik Formularz zgoszenia uczestnictwa w konferencji WYZWANIA DLA BEZPIECZESTWA.docx , waga pliku: [163 KB] , [Formularz zgłoszenia]

wróć