MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

TWIERDZA-19: KRYZYS PRZED WOJNĄ

– Ćwiczenie TWIERDZA-19 jest współczesną odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe — powiedział zastępca kierownika ćwiczenia, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, płk dr hab. Maciej Marczyk.

Zakończył się pierwszy etap ćwiczeń TWIERDZA-19, który miał charakter planistyczny i opierał się na współpracy wojsk operacyjnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej oraz instytucji pozamilitarnych, w tym władz państwowych i samorządowych. Planowano działania w stanach nadzwyczajnych, poniżej progu wojny.

Zdaniem płk. Marczyka odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe jest przede wszystkim współpraca cywilno-wojskowa, gdyż jak wskazuje praktyka, jest ona kluczowa dla osiągnięcia sukcesu, czyli zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej.

W czasie ćwiczeń studenci pracowali pod najlepsza opieką merytoryczną nauczycieli Akademii Sztuki Wojennej, którzy oceniali działania przez pryzmat posiadanej praktyki, zdobytej m.in. w operacjach w Iraku, Afganistanie czy byłej Jugosławii. Żołnierze uczyli się planować działania ze świadomością, iż podlegają stałej obserwacji medialnej, stąd muszą na bieżąco reagować na prowokacje informacyjne. Przyjrzyjmy się kilku obszarom działań, które rozpatrują ćwiczący oficerowie, nauczyciele i studenci cywilni, podczas pierwszego etapu TWIERDZY-19:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

– Ćwiczących obowiązywały reguły prawa międzynarodowego, stąd każdy dowódca miał wsparcie prawnika na swoim stanowisku dowodzenia. - Poziom znajomości norm prawnomiędzynarodowych uczestników polepsza się z odprawy na odprawę. Kursanci dopytują o podstawy prawne stanu faktycznego, mają wątpliwości, jaką podjąć decyzję, co mnie osobiście bardzo cieszy – stwierdziła dr Joanna Siekiera.

Język prawniczy nie jest łatwy, brak też jednoznaczności w prawie międzynarodowym. Wskazuje to na wyraźną potrzebę współpracy żołnierzy z prawnikami, jednak studenci ćwiczący w Akademii nie są w tych sprawach kompletnymi laikami. – Mam porównanie z pobytu na podobnych ćwiczeniach zagranicą. Z dumą mogę powiedzieć, że polscy oficerowie posiadają równie wysoką wiedzę ekspercką, co ich koledzy z innych armii – dodała nasza ekspertka prawa.

STRAŻ GRANICZNA

W TWIERDZY po raz kolejny uczestniczyła Straż Graniczna. Na potrzeby ćwiczenia utworzono grupę operacyjną, w skład której wchodzili funkcjonariusze z Komendy Głównej SG i Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Do zespołów wyznaczeni zostali oficerowie łącznikowi, których zadaniem było wspieranie oraz przekazywanie wiedzy, dotyczącej migracji i ochrony granicy państwowej. Utworzono również jednostki odpowiadające strukturze Staży Granicznej, co pozwoliło przeprowadzać działania na właściwych szczeblach dowodzenia.

W ochronie granicy państwowej szczególny nacisk położono na współdziałanie z Wojskami Obrony Terytorialnej, które z racji wykonywanych zadań są dla formacji naturalnym partnerem. Podczas TWIERDZY-19 działania pozamilitarne Straży Granicznej były szeroko komentowane w mediach, co wymagało szybkich i sprawnych reakcji oficera prasowego.

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Ppłk Janusz Leżoń, dowódca 31 Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, wydzielił grupę operacyjną, która doskonaliła planowanie działań w rejonie swojej odpowiedzialności.

– Ćwiczenie pod kryptonimem TWIERDZA-19 jest bardzo potrzebne moim oficerom, gdyż mamy na nim wszyscy styczność z realnymi problemami i możliwościami szkolenia zgranej, szybkiej i sprawnej reakcji na potencjalne zagrożenia – powiedział ppłk Leżoń. Wkładem WOT do działań operacyjnych jest przede wszystkim znajomość terenu działań. Wiedza w tym zakresie jest potrzebna wojskom operacyjnym i może zwiększać trafność podjętych decyzji.

STUDENCI KIERUNKU „OBRONNOŚĆ”

W pierwszym etapie TWIERDZY-19 udział wzięli również studenci cywilni kierunku Obronność oraz członkowie kół naukowych: „Pogranicznik” oraz „Militarni”. Pogłębiali i utrwalali oni wiedzę, umiejętności oraz wzmocnili nawyki działania zespołowego w dowództwach i sztabach. Ponadto mieli okazję uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów taktycznych w procesie przygotowywania i prowadzenia działań w czasie kryzysu militarnego i wojny.

– Jako studentka, która kolejny raz uczestniczy w ćwiczeniu TWIERDZA, mogę stwierdzić, że to niepowtarzalna okazja do sprawdzenia w praktyce wiedzy, którą zdobywamy każdego dnia na wykładach – powiedziała Marta Telega, studentka V roku kierunku Obronność.

Do zadań studentów należało również uczestniczenie w odprawach informacyjnych oraz rozwijanie współpracy wojsk z mediami, poprzez realizację działań informacyjnych. Pełnione przez nich zadania są odzwierciedleniem funkcji oficerów prasowych, odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną.

WSPARCIE GEOPRZESTRZENNE

Wsparcie geoprzestrzenne w trakcie TWIERDZY-19 realizuje Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego (MZZG) z 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego. Jest to element stałej współpracy ASzWoj z Szefostwem Rozpoznania Geoprzestrzennego. Czterech analityków, na bazie kartograficznej pracowni kontenerowej, wykonało szereg analiz dotyczących środowiska geograficznego rejonu zainteresowania ćwiczących komponentów.

Efekty analiz w formie wielkoformatowych wydruków ploterowych dostarczały cennych informacji analitycznych, usprawniając pracę ćwiczących i podwyższając jakość wypracowywanych decyzji. Zapotrzebowanie na produkty analityczne było tak duże, że w okresach zwiększonej dynamiki ćwiczenia MZZG pracował wyjątkowo intensywnie, by zrealizować wszystkie zamówienia.

– Ćwiczący bardzo pozytywnie oceniali nową jakość wsparcia geoprzestrzennego. Zastąpiło ono pracochłonne analizy wykonywane dotychczas metodami analogowymi w formie uproszczonej. Zaoszczędzony dzięki temu czas i wyższa jakość informacji geośrodowiskowych pozwoliły na bardziej wnikliwe analizy decyzyjne – tłumaczył dr Andrzej Łaszczuk.

SYSTEM POWIADAMIANIA CSiKGW ASzWoj (DIGITAL SIGNAGE)

System powiadamiania (DS) składa się z oprogramowania umożliwiającego zarządzanie treścią oraz odtwarzaniem treści multimedialnych na 50 monitorach w salach i na korytarzach Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. Zestaw został oparty o monitory i oprogramowanie Magic Info jednej z wiodących firm na rynku.

System umożliwia zdalny dostęp do oprogramowania zarządzającego poprzez przeglądarkę internetową. Użytkownicy mają możliwość tworzenia scenariuszy i list odtwarzania w oprogramowaniu sterującym. Scenariusze i listy, wraz z kalendarzami odtwarzania, mogą być przyporządkowane do poszczególnych grup monitorów. Umożliwia to zarządzanie dostępem do aplikacji sterującej, w postaci segmentacji uprawnień poszczególnych użytkowników.

Oprogramowanie zapewnia podział ekranu monitora na strefy, gdzie w każdej z nich publikowana może być inna treść, np. filmy, zdjęcia czy pliki tekstowe. Rozwiązanie posiada możliwość zdalnej kontroli sprzętowej urządzeń w sieci wraz z funkcją monitoringu pracy samych urządzeń oraz podglądem treści na nich wyświetlanej. Administratorem systemu jest ppłk Robert Miszczak.

JEMM

Joint Exercise Management Module jest narzędziem opracowanym przez NATO Communication and Information Agency i służy do wsparcia prowadzenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych. W celu ułatwienia korzystania z niego zaprojektowane zostało jako strona internetowa.

– JEMM wspiera projektantów ćwiczeń w zakresie przygotowania, prowadzenia i nadzorowania ćwiczenia, a w trakcie ćwiczeń, pozwala kierownictwu ćwiczenia na monitorowanie pracy ćwiczących – podsumował ekspert, ppłk Tadeusz Polankowski. Jedną z zalet aplikacji JEMM,  jest możliwość ciągłej kontroli ćwiczących i ich reakcji na pojawiające się problemy i zagadnienia oraz oceny, na jakim etapie są poszczególne „wątki” ćwiczenia – dodał.

System umożliwia również wpływanie na przebieg ćwiczenia poprzez wprowadzanie epizodów dla ćwiczących, zgodnie z założeniami i zagadnieniami szkoleniowymi. Ponadto pozwala na przekazanie dodatkowych wydarzeń naprowadzających na cel, który założyło kierownictwo ćwiczenia.

ZESPÓŁ ANALIZY, OCENY I OMÓWIENIA ĆWICZENIA

W celu dokonania właściwej analizy, oceny i omówienia ćwiczenia studyjnego TWIERDZA-19 powołany został zespół, wchodzący w skład kierownictwa ćwiczenia (KĆ). Obsadę zespołu stanowią nauczyciele akademiccy, pełniący w ćwiczeniu obowiązki rozjemców taktycznych oraz rozjemców rodzajów wojsk.

Wyżej wymienieni oficerowie nadzorują przedsięwzięcia realizowane w ćwiczących organach dowodzenia. Ich rolą jest również wpływanie na decyzje ćwiczących i tok pracy, w szczególności w przypadku naruszenia procedur dowodzenia, jak również wtedy, gdy podejmowane decyzje w sposób rażący naruszają zasady sztuki wojennej i prowadzenia działań taktycznych. Swoje spostrzeżenia i uwagi referują podczas codziennych odpraw w KĆ, gdzie wskazują zagadnienia wymagające doskonalenia oraz propozycje podjęcia kroków naprawczych.

Podsumowaniem prowadzonego ćwiczenia było omówienie wstępne, zrealizowane bezpośrednio po zakończeniu etapu prac, w formie „debaty na gorąco”. Omówienie odbyło się z udziałem uczestników ćwiczenia, czyli słuchaczy kursów realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej. Obecni byli także przedstawicieli Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. W ramach tego przedsięwzięcia dokonana została ocena jakości wywiązywania się ze swoich zadań w toku ćwiczenia, szczególnie w odniesieniu do celów założonych w ćwiczeniu.

Powyższe treści znajdą odzwierciedlenie w sprawozdaniu końcowym z ćwiczenia, gdzie wskazane zostaną wnioski do dalszego kształcenia oficerów w ramach procesu dydaktycznego realizowanego w Akademii Sztuki Wojennej. Oficerem odpowiedzialnym za ten aspekt ćwiczenia jest ppłk dr Bartłomiej Terebiński.

***

Zdaniem płk. Marczyka ćwiczenie TWIERDZA-19 jest oparte o konieczność zespolonego działania Sił Zbrojnych i przedstawicieli samorządów oraz innych instytucji pozamilitarnych. Wskazane zagadnienie będzie głównym przedmiotem realizacji II etapu ćwiczeń w Przemyślu.

Zobacz również:

TWIERDZA-19: START ĆWICZENIA


wróć