MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Ćwiczenie studyjne poziomu operacyjnego pk. Common Effort-18

W dniach 4 – 15 czerwca 2018 r. Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadził ćwiczenie studyjne na poziomie operacyjnym, pk. Common Effort -18. Tematem ćwiczenia było „Planowanie operacji sojuszniczej na północnowschodnim obszarze odpowiedzialności Sojuszu”.

Głównym celem ćwiczenia było rozwijanie wiedzy i doskonalenie umiejętności oficerów w planowaniu operacji sojuszniczej w ramach art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, w oparciu o sojusznicze dokumenty doktrynalne poziomu operacyjnego w ramach zespołów funkcjonalnych Grupy Planowania Operacji Połączonej (ang. Joint Operational Planning Group – JOPG).

Płk dr hab. Dariusz Majchrzak, kierownik ćwiczenia, zaznacza: - Tegoroczne ćwiczenie stanowiło swego rodzaju „próbę generalną” przed edycją przyszłoroczną, która odbędzie się już w pełnym wymiarze i współpracy z estońskim Baltic Defence College. Pierwsze wnioski pokazują, że nasi słuchacze i kadra są dobrze przygotowani do wykonania tego zadania.

Słuchacze i studenci zostali sprawdzeni ze znajomości sztuki operacyjnej i umiejętności myślenia operacyjnego, w tym z prowadzenia analizy, oceny i zrozumienia środowiska operacyjnego w ujęciu całościowym (comprehensive) w ramach PMESII, tj. uwarunkowań politycznych, militarnych, ekonomicznych, społecznych, informacyjnych i infrastrukturalnych. Ponadto, do zadań uczestników ćwiczenia należało wypracowanie wariantów działania, w tym sposobów przerzutu, przegrupowania, rozmieszczenia i użycia sił w obszar operacji oraz weryfikacji przyjętych rozwiązań. Doskonalono również umiejętności w zakresie możliwości użycia komponentów w operacji połączonej.

wiczenie zostało przeprowadzone w trzech etapach, tj.: 1) operacyjna ocena środowiska strategicznego, 2) analiza zadania oraz 3) opracowanie wariantów działania wojsk własnych. Każdy z etapów ćwiczenia zakończył się odprawą koordynacyjną, podczas której studenci i słuchacze prezentowali wyniki przeprowadzonych analiz. Wypracowane w Grupach Planowania Operacji Połączonej rozwiązania zostały wysoko ocenione przez Kierownictwo Ćwiczenia.

Ze względu na fakt, że ćwiczenie Common Effort-18 było pierwszym ćwiczeniem poziomu operacyjnego realizowanym w Akademii Sztuki Wojennej, spotkało się z zainteresowaniem przedstawicieli Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ). Uczestniczyli oni w wybranych etapach ćwiczenie i obserwowali pracę w zespołach JOPG. W ich ocenie uczestnicy ćwiczenia zaprezentowali bardzo dobre przygotowanie, a wyniki ich pracy były na wysokim poziomie.

* * *


Kierownikiem ćwiczenia był Prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak, zastępcą kierownika ćwiczenia Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski, a szefem sztabu kierownictwa ćwiczenia Dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki, płk dr hab. Przemysław Paździorek.


Uczestnicy ćwiczenia:


•    Słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego;
•    Słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego;
•    Studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (2016);
•    Słuchacze Kursu Dowódców Batalionów (grupa sił powietrznych).

Ćwiczenie odbywało się w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.