MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Misja i zadania Wydziału Wojskowego

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej jest kluczowym ośrodkiem kształcenia kadr dowódczo-sztabowych w Polsce, realizującym zadania w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania sztuki wojennej, w tym przede wszystkim: sztuki operacyjnej (myślenia strategicznego) i taktyki, dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań.

Misją Wydziału Wojskowego jest kształcenie i doskonalenie kadr dowódczo-sztabowych na potrzeby systemu dowodzenia i kierowania Sił Zbrojnych RP, wewspółpracy z sojuszniczymi i narodowymi organami dowodzenia oraz ośrodkami naukowo-badawczymi. W obszarze współpracy z ośrodkami dowódczymi Sił Zbrojnych RP kadra Wydziałurozwija teoretyczne podstawy funkcjonowania systemu obronnego, projektowanie racjonalnych struktur dowództwi wojsk oraz sposobów ich działaniaw warunkach współczesnego i perspektywicznego pola walki, poszukuje efektywnych form i metod doskonalenia zawodowego kadri szkolenia dowództw oraz poszukujeefektywnych form koordynacji działańrodzajów wojsk i rodzajów sił zbrojnych.

Do obszaru zainteresowań naukowców WWojnależy zaliczyć m.in. teorię i praktykę strategiiwojskowej, teorię i praktykę dowodzenia i kierowania; wykorzystanie w procesie dowodzenia złożonych systemów informacyjnych opartych na nowoczesnych środkach teleinformatycznych; organizację i przygotowanie dowództw do dowodzenia wojskamiw czasie pokoju, kryzysu i wojny, w operacjach narodowych, sojuszniczych i koalicyjnych; działania informacyjnena poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym; metody, techniki i narzędzia planowania operacji; historię sztukiwojennej i wojskowości, a także organizację i funkcjonowanie systemów logistycznych w warunkach pokoju, kryzysu i wojny.