MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

Misją Instytutu jako jednostki organizacyjnej Wydziału Wojskowego jest po pierwsze – przygotowanie i doskonalenie kadr dowódczych i sztabowych do pracy w strukturach narodowych oraz wielonarodowych na poziomie taktycznym i operacyjnym w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Po drugie – wykrywanie, poznawanie i objaśnianie prawidłowości oraz formułowanie teorii użycia i działania wojsk rakietowych i artylerii, wojsk inżynieryjnych, pododdziałów (oddziałów) logistycznych oraz organów dowodzenia i pododdziałów (oddziałów) wchodzących w skład systemu obrony powietrznej. Po trzecie – prowadzenie działalności eksperckiej w obszarze poszczególnych rodzajów wojsk w działaniach wojennych i niewojennych.

W ramach obowiązków kompetencyjnych IWiZDz odpowiada za rozwój merytoryczny, metodyczny, organizacyjny i funkcjonalny oraz propagowanie specjalistycznych, przypisanych Instytutowi obszarów – w tym teorii i praktyki połączonego wsparcia ogniowego; inżynierii wojskowej, maskowania i ochrony wojsk; zabezpieczenia logistycznego i medycznego wojsk oraz teorii i praktyki obrony powietrznej.

Instytut uczestniczy również w procesie kształcenia na pozostałych kierunkach studiów i kursach prowadzonych w Uczelni w powyższych obszarach, prowadzi badania naukowe w przedmiotowych specjalnościach, a także współpracuje z Instytucjami Centralnymi MON, dowództwami i jednostkami wojskowymi SZ RP, włączając dorobek teoretyczny do praktyki wojsk.

Działalność ekspercka Instytutu w praktyce realizowana jest poprzez uzupełniający udział w stałych oraz doraźnych zespołach eksperckich.

Instytut organizacyjnie odpowiada za Podyplomowe Studia ,,Zarządzanie w sztabach wojskowych” i za Kurs Dowódców Batalionów (KDB), natomiast merytorycznie i organizacyjnie (wspólnie z Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów – CKDO).

Władze Instytutu:

DYREKTOR
płk dr hab. Konrad DOBIJA
tel. 261-814-623
budynek 101, pokój 104
e-mail: k.dobija@akademia.mil.pl

ZASTEPCA DYREKTORA
płk dr hab. Krzysztof WYSOCKI – adiunkt
tel. 261-813-317
budynek 101, pokój 102C
e-mail: k.wysocki@akademia.mil.pl

Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego

Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego (ZPWO) jest jednostką organizacyjną IWiZDz powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej (w obszarze połączonego wsparcia ogniowego i targetingu) i eksperckiej – zgodnie z kierunkami studiów i kursów.

Zakład Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk

Zakład Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk (ZIWMiOW) jest jednostką organizacyjną IWiZDz powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej (w obszarze inżynierii wojskowej, maskowania i ochrony wojsk) i eksperckiej – zgodnie z kierunkami studiów i kursów.

Zakład Logistyki Wojskowej

Zakład Logistyki Wojskowej (ZLW) jest jednostką organizacyjną IWiZDz powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej (w obszarze logistyki wojskowej) i eksperckiej – zgodnie z kierunkami studiów i kursów.

Konsultacje kadry Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań w roku akademickim 2019/2020