MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki jest jednostką powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i eksperckiej. Kształci przyszłych dowódców i oficerów sztabu wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz oficerów innych państw. Misją Instytutu jako jednostki organizacyjnej Wydziału Wojskowego jest po pierwsze, kształcenie profesjonalistów w planowaniu i prowadzeniu narodowych i wielonarodowych działań na poziomie taktycznym i operacyjnym. Rozwijanie wiedzy z obszaru taktyki i sztuki operacyjnej. Po drugie rozwijanie wiedzy naukowej służącej systemowi obronności państwa, badanie stanu oraz sposobów odpowiedzi na potencjalne zagrożenia. Po trzecie, wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki oraz ich upowszechnianie.

Doskonałość w dowodzeniu oraz pracy sztabowej była zawsze czynnikiem decydującym o zwycięstwie i takim pozostanie w przyszłości. Przygotowanie do złożoności i nieprzewidywalności przyszłych działań/operacji kładzie większy nacisk na wymogi kształcenia.

Działania militarne w coraz większym stopniu wymagają współdziałania wszystkich rodzajów wojsk oraz sił zbrojnych w aspekcie połączoności (joitness) oraz kompleksowości (comprehensivness) zarówno na poziomie operacyjnym, ale i taktycznym. Tym wyzwaniom ma sprostać struktura Instytutu oparta na pięciu zakładach, z których każdy ma jasno zdefiniowaną misję.  

Działalność naukowa Instytutu koncentruje się na badaniu zmian i tendencji zachodzących we współczesnym środowisku bezpieczeństwa w ujęciu systemowym (na poziomie operacyjnym i taktycznym). Sposobie i zakresie użycia sił militarnych w utrzymaniu oraz przywracaniu bezpiecznego środowiska w ujęciu kompleksowym.

Działalność ekspercka realizowana jest poprzez udział w stałych oraz doraźnych organach.

Instytut odpowiada merytorycznie za Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne (PSOT) oraz Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny (WKOS).

Władze Instytutu:

DYREKTOR
płk dr hab. inż. Przemysław PAŹDZIOREK - prof. ndzw.
tel. (+48) 261-814-661
budynek 101 pokój 126
e-mail: p.pazdziorek@akademia.mil.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
ppłk dr Artur MICHALAK – adiunkt
tel. (+48) 261-813-288
budynek 101, pokój 107
e-mail: a.michalak@akademia.mil.pl

Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej

Misją Zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych poziomu taktycznego w obszarze działań wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w strukturach narodowych i wielonarodowych.

Zakład Działań Wojsk Specjalnych i Aeromobilnych

Misją Zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych w strukturach wojskowych poziomu taktycznego i operacyjnego w obszarach związanych z użyciem wojsk specjalnych i aeromobilnych.

Zakład Operacji

Misją Zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych poziomu operacyjnego w strukturach narodowych i wielonarodowych.

Zakład Dowodzenia

Misją zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych wszystkich poziomów kierowania i dowodzenia w strukturach narodowych i wielonarodowych.

Konsultacje kadry Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki w roku akademickim 2019/2020