MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Instytut Działań Informacyjnych

W obszarze zainteresowania Instytutu pozostają przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem teorii i praktyki: telekomunikacji i teleinformatyki, bezpieczeństwa łączności oraz systemów wspomagania dowodzenia; bezpieczeństwa działań SZ RP w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem wzrostu zdolności oddziaływania wirtualnego środowiska na wszystkie aspekty działalności człowieka w sferze cywilnej oraz militarnej; rozpoznania wojskowego i walki radioelektronicznej; działań informacyjnych w tym, współpracy cywilno-wojskowej, działań psychologicznych i komunikacji strategicznej, jak również pedagogiki i dydaktyki wojskowej.

Misją Instytutu Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego jest prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności oraz przygotowanie i doskonalenie zawodowe wykwalifikowanych kadr dowódczych na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznym, operacyjnym i strategicznym, a także kształcenie osób cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu obronnego państwa. Instytut kształci przyszłe kadry wojskowe i cywilne, ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swoich przekonań, przejawiających twórcze postawy wobec nowych wyzwań, zachowujących tożsamość narodową i jednocześnie tolerancyjnych oraz otwartych na inne kultury.

Prowadząc badania naukowe, Instytut korzysta z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, kształcąc kadry na potrzeby sił zbrojnych i administracji publicznej w skutecznym dowodzeniu w warunkach pokoju, kryzysu i wojny. Instytut prowadzi również działalność ekspercką w przedmiotowych obszarach. Społeczność Instytutu dba o wysoki poziom kształcenia, wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz przestrzeganie zasad etyki.

Władze Instytutu:

DYREKTOR

płk dr inż. Jarosław WIŚNIEWSKI – adiunkt
tel. (+48) 261-814-425
budynek 101, pokój 3a
e-mail: j.wisniewski@akademia.mil.pl
 

ZASTĘPCA DYREKTORA

płk dr hab. Zbigniew LEŚNIEWSKI – prof. uczelni
tel. (+48) 261-813-388
budynek 101, pokój 20
e-mail: z.lesniewski@akademia.mil.pl

Zakład Teleinformatyki (ZTI)

Misją Zakładu jest dążenie do pełniejszego wykorzystywania możliwości współczesnych systemów teleinformatycznych w procesie dowodzenia wojskami lądowymi.

Zakład Cyberbezpieczeństwa (ZC)

Zakład Cyberbezpieczeństwa prowadzi działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i publicystyczną w zakresie cyberbezpieczeństwa stacjonarnej infrastruktury wojskowej; zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia i kierowania środkami walki oraz obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zakład Rozpoznania Wojskowego i Walki Radioelektronicznej (ZRWiWRE)

Misją Zakładu jest rozwój i upowszechnianie osiągnięć z zakresu praktycznych rozwiązań rozpoznania wojskowego, analiz rozpoznawczych i walki radioelektronicznej.

Zakład Komunikacji Strategicznej (ZKS)

Misją Zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych poziomu taktycznego i operacyjno-strategicznego w następujących obszarach komunikacji strategicznej: operacjach informacyjnych, operacjach psychologicznych, komunikacji społecznej oraz wojskowej dyplomacji publicznej w strukturach narodowychi wielonarodowych.

Zakład Dydaktyki Wojskowej (ZDW)

Misją Zakładu jest rozwój i upowszechnianie osiągnięć nauk pedagogicznych, szczególnie dydaktyki wojskowej, kreowanie koncepcji praktycznych rozwiązań w szkoleniu SZ RP oraz tworzenie teoretycznych podstaw edukacji obronnej społeczeństwa.

Konsultacje kadry Instytutu Działań Informacyjnych w roku akademickim 2019/2020