MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Kolegium dziekańskie

Dziekan: płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003). Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności dydaktyka wojskowa uzyskał w roku 2006 w AON (Wydział Wojsk Lądowych), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk społecznych (dyscyplina: nauki o obronności, specjalność: dydaktyka obronna) uzyskał w roku 2014 w AON (Wydział Zarządzania i Dowodzenia). W 2007 roku został wyróżniony nagrodą II stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągniecia naukowe.

Służbę wojskową w jednostkach Sił Zbrojnych RP rozpoczął w Szkolnym Batalionie Czołgów 15. Brygady Zmechanizowanej (dowódca plutonu i kompanii szkolnej, 1994-1998), następnie kontynuował w 1. Batalionie Pancernym im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 4. Brygady Kawalerii Pancernej w Orzyszu (dowódca batalionu, 1998-2001).

W latach 2003-2016 w Akademii Obrony Narodowej (od 1 października 2016 r. w Akademii Sztuki Wojennej) pełnił szereg funkcji: asystenta i adiunkta w Instytucie Zarządzania i Dowodzenia Wydziału Wojsk Lądowych (2003-2008); adiunkta i kierownika Zakładu Metodyki Szkolenia Sił Zbrojnych w Katedrze Działań Połączonych Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia (2008-2013); adiunkta i kierownika Zakładu Dydaktyki Obronnej (2013-2015) oraz Dyrektora Instytutu Obronności Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (od stycznia do września 2016).

Zainteresowania badawcze to zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki obronnej, metodologii badań bezpieczeństwa i obronności, dydaktyki obronnej i metodyki kształcenia i doskonalenia kadr oraz teorii bezpieczeństwa państwa.

Ważniejsze publikacje naukowe: Szkolenie dowództw wojsk lądowych SZ RP (2007); Zastosowanie symulacji numerycznych w systemie szkolenia sił zbrojnych RP (2009); Działalność szkoleniowo-metodyczna w Siłach Zbrojnych RP (współautor, 2009); Zgrywanie systemu działań Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP (współautor, 2011); Rozwój zawodowy kadr. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych organizacji wojskowej (współautor, 2011); Technologia kształcenia w dydaktyce wojskowej (2012); Współczesna dydaktyka wojskowa (2014); Metody rozproszone w kształceniu (współautor, 2014); Współczesne dylematy dydaktyki obronnej (2015); Edukacja obronna, Leksykon podstawowych pojęć i terminów (współautor, 2016).

W ramach działalności naukowo-badawczej aktywnie uczestniczy w realizacji projektów rozwojowych jako kierownik zadania badawczego (Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 01/ID 1/3, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG, a także Projekt rozwojowy nr 0055/R/T00/2008/06, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji).

 

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich: płk dr Jacek JONIAK

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu (1990), Akademii Obrony Narodowej (1999), Bałtyckiej Akademii Obrony (Baltic Defence College) w Tartu, Estonia (2002). Służbę wojskową pełnił na stanowiskach dowódczych (pluton, kompania i batalion czołgów) w 1. Pułku Zmechanizowanym i 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej.
Od 1999 r. pracownik naukowo-dydaktyczny AON.

Kierował Zakładem Operacji Połączonych (2010-2012) w Katedrze Działań Połączonych. Autor i współautor prac naukowo-badawczych i opracowań dydaktycznych z zakresu sztuki wojennej i sztuki operacyjnej.
Inicjator nawiązania współpracy z Joint Special Operations University (Floryda, USA), a następnie główny organizator wspólnych przedsięwzięć (m.in. Operational Planning Course, Special Operations Course) realizowanych na korzyść AON.

Ważniejsze publikacje naukowe: Sztuka Wojenna (współautor, 2014), Wojny w Zatoce Perskiej. Aspekty Operacyjne (współautor, 2011), Koordynacja działań wojsk lądowych i sił powietrznych w operacji (współautor, 2005), Zagrożenia hybrydowe (współautor, 2019)

Autor ćwiczeń dowódczo-sztabowych ze wspomaganiem komputerowym (CPX/CAX) prowadzonych w AON.
W latach 2013-2016 szef Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. Do października 2019 zastępca dyrektora Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki.
Główny autor ćwiczenia międzynarodowego poziomu operacyjnego pk. „Joint Resolve”, organizowanego wspólnie z Bałtycką Akademią Obrony.

 

Prodziekan ds. naukowych: ppłk dr inż. Tomasz CAŁKOWSKI

 

Absolwent Ogólnokształcącym Liceum Wojskowego w Olsztynie (1991), Wyższej Szkoły Ofierskiej im gen. Józefa Bema w Toruniu (1995), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (inżynier, specjalność Geodezja i Kartografia), Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003), Politechniki Wrocławskiej (studia podyplomowe Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań). Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności dowodzenie uzyskał w roku 2009 w AON (Wydział Wojsk Lądowych). W 2010 roku został wyróżniony nagrodą  II stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągniecie naukowe. Służbę wojskową pełnił w jednostkach Wojsk Rakietowych i Artylerii  w 15. Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły na stanowiskach dowódczych w 9. pa i 15. bdow.

Praktykę sztabową na poziomie strategiczno-operacyjnym i na różnych taktycznych szczeblach dowodzenia wojsk lądowych realizował podczas najważniejszych ćwiczeń dowódczo-sztabowych SZ RP zajmując stanowiska w strukturach ćwiczących dowództw lub występując jako ekspert. Ściśle współpracuje z Zarządem WRiA DG RSZ, DO RSZ oraz instytucjami i  ośrodkami naukowymi realizującymi zadania na rzecz SZ RP.

W latach 2003-2016 w Akademii Obrony Narodowej (od 1 października 2016 r. w Akademii Sztuki Wojennej) pełnił szereg funkcji: asystenta i adiunkta, kierownika Zakładu Wsparcia Działań, kierownika Zakładu Połączonego Wsparcia Ogniowego oraz Dyrektora Instytutu Wsparcia Działań Wydziału Wojskowego.

Zainteresowania badawcze realizuje w obszarach związanych z dowodzeniem i użyciem WRiA w operacji, targetingiem, ogniem połączonym (ang. Joint Fires) oraz połączonym wsparciem ogniowym (ang. Joint Fire Support).

Jest autorem i współautorem publikacji związanych z obszarami działalności badawczej. Do najważniejszych, które znajdują praktyczne zastosowanie w działalności SZ RP można zaliczyć: Targeting w dowodzeniu artylerią wojsk lądowych (rozpr. doktorska), Organizacja wsparcia ogniowego w batalionie i kompanii, Użycie artylerii w działaniach opóźniających, Organizacja wsparcia ogniowego w obronie brygady, System rażenia w operacji połączonej. Ponadto, jest współautorem wdrożonych do działalności w SZ RP doktryn z obszaru targetingu oraz dowodzenia WRiA.

Swoją działalność badawczą koncentruje również na realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych na potrzeby SZ RP. Zgodnie z posiadanymi kompetencjami (posiadane certyfikaty metodyki PRINCE2 oraz standardu IPMA) kieruje w ASzWoj. (jako członek Konsorcjum) projektami:

  • projekt badawczo-rozwojowy finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i własnych Nr DOB-BiO/001/05/2014 pn. Nowy bojowy, pływający wóz piechoty.
  • projekt badawczo-rozwojowy finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i własnych Nr DOB- BIO7/02/01/2015 pn. System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji.

Ponadto, jest kierownikiem projektu badawczego pn. Funkcjonowanie systemu antydostępowego (A2/AD) w operacji realizowanego w ramach programu wsparcia badań podstawowych pn. „Grant badawczy” MON (umowa nr GB/4/2018/208/2018/DA).