MENU

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego - Siły Zbrojne RP w Zarządzaniu Kryzysowym

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

TEMAT:
SIŁY ZBROJNE RP W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Akademia Sztuki Wojennej
05.06.2019

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, która odbędzie się 5 czerwca 2019 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Tematem obecnej edycji konferencji będą Siły Zbrojne RP w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z regulacjami prawa polskiego Siły Zbrojne RP stanowią kluczowy element zapewniający nie tylko obronę naszego państwa, ale współuczestniczą także w akcjach ochronnych w przypadku wystapienia sytuacji nadzwyczajnych. Wydzielane oddziały i pododdziały wspierają podmioty państwa w zwalczaniu i usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych. Co więcej, obszar zadaniowy Sił Zbrojnych RP jest sukcesywnie poszerzany. W ostatnich latach powołano nowy Rodzaj Sił Zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej, w tym roku zaś siły obrony cyberprzestrzeni, które docelowo utworzyć mają nowy rozdzaj Sił Zbrojnych – Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Istota i treść zarządzania kryzysowego ściśle wiąże się z realizowaniem funkcji ochronnej poprzez zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie się do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, ograniczanie i neutralizację ich skutków oraz szybkiego odtworzania potencjału całego państwa. W tym obszarze bezpieczeństwa państwa często nie tylko wspierającym, ale wręcz kluczowym ogniwem jest potencjał Sił Zbrojnych RP.

Uwzględniając zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji, organizatorzy podjęli decyzję o kontynuacji dyskusji o kolejnym, jakże istotnym obszarze zapewniania bezpieczeństwa narodowego – przez działania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego i udział Sił Zbrojncych RP w tych przedsięwzięciach. Wielowątkowość zagadnień związanych z uczestnictwem Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym dotyczy nie tylko ich udziału w przedsięwzięciach systemu zarządzania kryzysowego w Polsce (głównie w fazie przygotowania, realizując założenia planowania cywilnego i reagowania), ale także zaangażowania wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w ramach mechanizmów Unii Europejskiej i systemów zarządzania kryzysowego w NATO.

Poza tym potencjał jakim dysponują Siły Zbrojne RP, jego mobilność, dyspozycyjność i niezawodność skłaniają do stwierdzenia, że to właśnie jednostkom Sił Zbrojnych RP (oddziałom i pododdziałom) należy pośwęcić problematykę tegorocznej VIII edycji konferencji.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji przyczyni się do usystematyzowania wiedzy na temat zaangażowania jednostek Sił Zbrojnych RP w działaniach zarządzania kryzysowego, a ponadto stanowić będzie podstawę do wymiany doświadczeń i poszukiwania dalszych obszarów aktywności i współdziałania Sił Zbrojnych RP z podmiotami wiodącymi kierującymi akcjami ratowniczymi oraz wspomagającymi o charakterze społecznym.

Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, pozwoli na  dokonanie identyfikacji wszystkich płaszczyzn zaangażowania Sił Zbrojnych RP na rzecz realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego oraz wymianę poglądów w tej problematyce, a rezultaty prowadzonych dyskusji przyczynią się do doskonalenia rozwiązań służących  usprawnieniu zarządzania kryzysowego w Polsce.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest pogłebienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem udziału Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu katastrof naturalnych oraz spowodowanych przez człowieka, likwidacji ich skutków oraz realizacji innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto, konferencja ma na celu:
• stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń praktyków z przedstawicielami nauki;
• wymianę poglądów i doświadczeń na temat realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,w aspekcie użycia w tych przedsięwzięciach Sił Zbrojnych RP;
• wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami zarządzania kryzysowego, uwzględniając zobowiązania sojusznicze i wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego.

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w konferencji!

Obszary tematyczne VIII edycji konferencji:

1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych obszarach i środowiska.
2. Wyzwania organizacyjne i prawne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych obszarach i środowiska.
3. Funkcje i znaczenie Sił Zbrojnych RP w  zarządzaniu kryzysowym.
4. Podstawy prawne i istota użycia Sił Zbrojnych RP w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
5. Założenia i planowanie użycia Sił Zbrojnych RP (oddziałów i pododdziałów) do reagowania i wspierania podmiotów wiodących w następstwie zagrożeń powodowanych prze siły natury (katastrofy naturalne, klęski zywiołowe), jak i człowieka.
6. Praktyczny wymiar użycia jednostek Sił Zbrojnych RP w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
7. Szczególna rola Wojsk Obrony Terytorialnej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
8. Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z podmiotami wykonawczymi zarządzania kryzysowego.
9. Udział Rzeczpospolitej Polskiej w przedsięwzięciach z zakresu zarządzania kryzysowego NATO w obszarze bezpieczeństwa cywilnego.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej
Akademia Wojsk Lądowych
Akademia Marynarki Wojennej
Lotnicza Akademia Wojskowa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Wyższa Szkoła Policji
Wojskowa Akademia Techniczna
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej–Państwowy Instytut Badawczy

KOMITET HONOROWY:
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ, Rektor-Komendant ASzWoj
gen bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA, prof. AWL, Rektor-Komendant AWL
kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT, Rektor-Komendant AMW
gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK, Rektor-Komendant LAW
nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA, prof. SGSP, Rektor-Komendant SGSP
insp. dr hab. Marek FAŁDOWSKI, Komendant-Rektor WSPol
gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT, Rektor-Komendant WAT
nadbryg. Marek KUBIAK, dyrektor RCB
st. bryg. dr inż. Paweł JANIK, dyrektor CNBOP-PIB

KOMITET NAUKOWY:
dr hab. inż. Bogdan MICHAILIUK, prof. ASzWoj– przewodniczący
prof. dr hab. Waldemar KITLER
prof. dr hab. Witold LIDWA
prof. dr hab. inż. Maciej MARSZAŁEK
prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI
prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI
płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA
płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK
płk dr hab. Sylwester KUREK
mł. insp. dr hab. Agata TYBURSKA
kpt. dr hab. inż. Paweł GROMEK
dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI
dr hab. Marzena TOUMI
dr hab. Andrzej PIECZYWOK
ppłk dr Wojciech SÓJKA
ppłk dr Jacek STEMPIEŃ
ppłk dr Marcin PIETRZAK
dr Zbigniew SKWAREK
dr Krzysztof MALESA
dr Irmina DENYSIUK
dr Malwina KOŁODZIEJCZAK
dr Julia TOCICKA
mgr Grzegorz ŚWISZCZ

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Irmina DENYSIUK – i.denysiuk@akademia.mil.pl – przewodnicząca
dr Malwina KOŁODZIEJCZAK – m.kolodziejczak@akademia.mil.pl
mgr Paulina KRAWCZYK – p.krawczyk@akademia.mil.pl
mgr Marta BACHOR – m.bachor@akademia.mil.pl
mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel
bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński

Adresaci konferencji:
• przedstawiciele środowisk naukowych;
• przedstawiciele Sił Zbrojnych RP;
• przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz służb ratowniczych;
• specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego.

Miejsce konferencji:
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
Biblioteka Główna ASzWoj (budynek 14)
aula nr 30

Informacje podstawowe:
• język konferencji: polski;
• udział w konferencji jest płatny;
• rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy formularza.

Informacje dla autorów artykułów:
• organizatorzy przewidują wydanie artykułów zgłoszonych na konferencję w formie wydawnictwa zwartego – recenzowanej publikacji konferencyjnej;
• warunkiem opublikowania nadesłanego artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji;
• za zgłoszone artykuły autorzy nie otrzymują honorarium;
• artykuły należy przygotować zgodnie z wymaganiami edytorskimi i przesłać na adres e-mail: p.krawczyk@akademia.mil.pl.

Terminy:
• ostateczny termin nadsyłania tez wystąpień/abstraktów artykułów – 22.05.2019;
• ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji – 22.05.2019;
• Konferencja – 05.06.2019;
• ostateczny termin przesłania pełnych tekstów artykułów – 30.06.2019.

Opłata konferencyjna:
• udział czynny (wystąpienie, publikacja artykułu w recenzowanej monografii, poczęstunek – kawa, obiad) – 300zł;
• udział bierny – 150 zł;
• publikacja artykułu zatwierdzonego przez rade programową – 200 zł.

Opłatę konferencyjną prosimy wnieść w terminie do 30.04.2019 roku na konto:

71 1240 6074 1111 0010 4302 4446  (Bank PEKAO S.A. X O/Warszawa)
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa

z dopiskiem: Konferencja ZKwSBN oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników

Informacji ws. konferencji udziela komitet organizacyjny (p. mgr P. Krawczyk – ws. zgłoszeń – 603 833 448 oraz dr I. Denysiuk – 504 573 626).