MENU

Koordynacja działań wojska, Straży Granicznej i instytucji publicznych ciągłym wyzwaniem

Kluczowa „hybrydowość”

Najczęściej do tej pory studenci ASzWoj, przyszli dowódcy, trenowali elementy konwencjonalnego użycia wojsk, takie jak natarcie, obrona czy działania opóźniające. Tym razem scenariusz ćwiczenia – przygotowany przez Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej – przewidywał o wiele większą rolę układu pozamilitarnego, a także działania niekonwencjonalne, poniżej progu wojny: propagandę, działania informacyjne i psychologiczne, wywieranie nacisków ekonomicznych i społecznych. Przeciwnik wykorzystywał wszelkie metody antagonizowania społeczeństwa, sięgał po środki prawne, osłabiał zaufanie do legalnych władz rządowych i samorządowych, a także podważał wiarygodność instytucji publicznych. Oczywiście wszystko w celu wpłynięcia na wolę i działania przywódców i zmiany nastawienia społeczeństwa do własnego państwa. - Chcemy aby nasi studenci uświadomili sobie, że konflikty hybrydowe są już rzeczywistością i oni powinni umieć się w nich odnaleźć i podejmować skuteczne decyzje - wyjaśnia płk dr hab. Leszek Elak, kierownik ćwiczenia i prodziekan Wydziału Wojskowego.

Tego typu problemy i zagadnienia okazały się również szansą na większe niż dotychczas wykorzystanie obszaru Wojskowego Public Affairs, wchodzącego w skład Komunikacji Strategicznej. W rolę oficerów prasowych w ćwiczących brygadach wcielili się studenci cywilni kierunku „obronność”, zaangażowani w pracę koła naukowego „Militarni” na Wydziale Wojskowym. 

W ćwiczeniu został wykorzystany system wsparcia dowodzenia C3IS Jaśmin, zabezpieczany przez Zakład Teleinformatyki Wydziału Wojskowego. Dodatkowo, specjaliści Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych wprowadzili do ćwiczenia moduł JEMM (ang. Joint Exercise Management Module), który wspomagał kierownictwo ćwiczenia w realizacji planu podawania wiadomości dla uczestników ćwiczenia i generowania zdarzeń.

Wojska Obrony Terytorialnej i Straż Graniczna - ramię w ramię z Akademią

Po raz pierwszy w ćwiczeniu akademickim uwzględniony był z tak dużym rozmachem problem masowego napływu wysiedleńców oraz ludności z rejonów objętych konfliktem, który przyczynił się do utraty częściowej kontroli nad granicą państwową oraz dezorganizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i częściowego załamania systemu ekonomiczno-gospodarczego. W związku z narastającym zagrożeniem, w problematyczny rejon zostały wysłane oddziały sił zbrojnych, otrzymując szereg zadań wspierających działania cywilne i działania Straży Granicznej. Priorytetami w okresie kryzysu stała się ochrona granicy państwowej, ochrona i zapewnienie podstaw egzystencji ludności, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewnienie funkcjonowania organów administracji publicznej na stanowiskach kierowania, ochrony ważnych obiektów użyteczności publicznej oraz realizacji zadań na rzecz zasilania i pozamilitarnego wsparcia sił zbrojnych. Przedstawiciele Straży Granicznej uczestniczący w TWIERDZY-18, podkreślali, że jest to jeden z najciekawszych scenariuszy treningowych, w jakich do tej pory mieli okazję brać udział.

3. Brygada Obrony Terytorialnej również została włączona w ćwiczenie Akademii Sztuki Wojennej. Dwa zespoły WOT otrzymały zadania związane z rozpoznaniem, dozorowaniem i patrolowaniem strefy przygranicznej. Zostały wykorzystane także do nawiązywania kontaktu z ludnością miejscową oraz mniejszościami narodowymi na określonym terytorium. Szeroką płaszczyzną współpracy Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej okazała się ochrona miejscowej ludności, ubezpieczenie siedzib władz lokalnych i zapewnienie drożności szlaków komunikacyjnych.

Rozjemcy oceniający po raz pierwszy pracę WOT chwalili właściwą organizację odpraw i pracy na punktach rekonesansowych oraz zauważyli znaczny postęp w prowadzeniu orientowania topograficznego w toku ćwiczeń. Z kolei doskonalenia według nich wymaga używanie fachowej terminologii wojskowej czy precyzyjne wyciąganie wniosków ze zdobytych informacji.

Podstawowym wnioskiem podnoszonym podczas omówienia końcowego TWIERDZY-18 był ten, iż koordynacja działań wojsk operacyjnych z oddziałami obrony terytorialnej, Strażą Graniczną i układem pozamilitarnym w czasie kryzysu i wojny jest ciągłym wyzwaniem. Ćwiczenie wykazało wiele obszarów wymagających udoskonalania i dalszej współpracy, także przy tworzeniu kolejnych programów kształcenia na kursach i studiach w Akademii Sztuki Wojennej. Płk dr hab. Leszek Elak zapowiedział także na wiosnę bieżącego roku konferencję naukową, dedykowaną w dużej mierze wszystkim podmiotom, które wzięły udział w TWIERDZY-18. Dzięki temu spotkaniu, wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia będą miały szanse znaleźć swoje odzwierciedlenie zarówno w procesie dydaktycznym Wydziału Wojskowego, jak i w dalszych badaniach naukowych.

Zobacz również:


wróć