MENU

Kursy obronne - terminy i nabór

 1. UCZESTNICY KURSU

W szkoleniu w ramach Kursu Obronnego uczestniczą pracownicy merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski), powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach.

 

 1. CEL KURSU

Przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Szkolenie w ramach Kursów Obronnych organizowane jest w Szkole Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej, zapewniając kształcenie w obszarze bezpieczeństwa i obronności. 
 2. Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym Instytutu Bezpieczeństwa Państwa i Wydziału Wojskowego.
 3. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne na Kursach Obronnych uwzględniają podczas zajęć specyfikę zadań realizowanych na stanowiskach zajmowanych przez uczestników kursu w systemie obronnym oraz zapewniają zgodność prezentowanych treści z koncepcją przygotowań obronnych w państwie wynikającą z obowiązujących dokumentów.
 4. W planach dopuszcza się wprowadzanie zmian i przesunięć, stosownie do bieżących uwarunkowań, w celu optymalnej realizacji programu kursu.

 

 1. PROGRAM KURSU OBRONNEGO

PONIEDZIAŁEK

 • Rozpoczęcie kursu. Zapoznanie z celami i planem kształcenia na kursie.
 • Administracja publiczna oraz przedsiębiorcy w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 • Zasady funkcjonowania województwa, powiatu i gminy oraz przedsiębiorców w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Przygotowania obronne w administracji publicznej – wybrane problemy planowania i realizacji zadań obronnych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców.
 • Rola, zadania oraz zasady funkcjonowania administracji publicznej i przedsiębiorców w stanach nadzwyczajnych.

WTOREK

 • Finansowanie przygotowań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach.
 • Realizacja zadań państwa – gospodarza (HNS) przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców.
 • Cyberzagrożenia, wojny informacyjne w postrzeganiu indywidualnym i społecznym.
 • Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej, w tym organizacja i funkcjonowanie systemów stałych dyżurów.
 • Organizacja, planowanie i realizacja zadań w ramach akcji kurierskiej.

ŚRODA

 • Militaryzacja jako forma realizacji zadań obronnych. Szczególna ochrona obiektów – wybrane problemy.
 • Szkolenie obronne w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Wybrane problemy planowania i realizacji szkolenia.
 • Kontrole wykonywania zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach – wybrane problemy.
 • Zasady opracowania dokumentacji oraz prowadzenia ćwiczeń obronnych i zarządzania kryzysowego w administracji publicznej.
 • Świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne na rzecz przygotowań obronnych państwa.

CZWARTEK

 • Instruktaż do zajęć praktycznych: Planowanie operacyjne w administracji rządowej i samorządowej.
 • Zajęcia praktyczne: Opracowanie tabeli i kart realizacji zadań operacyjnych - adekwatnie do szczebla szkolonej grupy.
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych.

PIĄTEK

 • Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa.
 • Stanowiska kierowania – przygotowanie, organizacja i funkcjonowanie.
 • Ochrona ludności w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny – stan aktualny (regulacje prawne, zakres i organizacja oraz odpowiedzialność organów i instytucji).
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych w przygotowaniach obronnych.
 • Podsumowanie i zakończenie kursu.

 

 1. TERMINY KURSÓW OBRONNYCH

Zajęcia realizowane są w trybie pięciu dni szkoleniowych, od poniedziałku do piątku, w terminach:

 1. 16-20 marca 2020 r.
 2. 6-10 kwietnia 2020 r.
 3. 19-23 października 2020 r.
 4. 02-06 listopada 2020 r. – REZERWACJA – pozostało 5 miejsc.

 

 1. ORGANIZACJA KURSU OBRONNEGO
 1. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych w Klubie Akademii.
 2. Dla uczestników kursu zapewnia się (opcja dla wyrażających chęć z korzystania):
 • zakwaterowanie: w internacie Akademii, od godz. 18:00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu do godz. 16:00 w dniu zakończenia kursu,
 • wyżywienie: śniadanie, obiad i kolację oraz w miejscu szkolenia serwis kawowy;
 1. W Klubie i internacie Akademii, uczestnikom kursu, udostępniona jest sieć Wi-Fi.
 2. Wstęp do udostępnianych na czas szkolenia obiektów Akademii odbywa się na podstawie otrzymanych na czas trwania kursu przepustek słuchacza.
 3. Uczestnikom kursu wręczone zostają świadectwa ukończenia Kursu Obronnego.
 4. W trakcie kursu szkoleni proszeni są o strój: business casual.

 

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA NA KURS I ZASADY KWALIFIKACJI

 

 1. Zgłoszenie polega na przesłaniu skanu podpisanej, komputerowo wypełnionej „Karty uczestnictwa” wraz z informacją dotyczącą zakwaterowania, wyżywienia i zobowiązania dokonania stosownej opłaty za kurs.
 2. Skan należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu na e-mail: kierownik.sao@akademia.mil.pl.
 3. „Kartę uczestnictwa” należy wypełnić na załączonym druku, do pobrania w postaci pliku: „karta uczestnictwa KO.doc”,
 4. O zakwalifikowaniu osób na kurs decyduje kolejność przekazania prawidłowo wypełnionej „Karty uczestnictwa”.
 5. Na podany w „Karcie uczestnictwa” e-mail osoby zgłaszającej, przesłana zostanie informacja o:
 • zakwalifikowaniu na wskazany kurs, oraz szczegóły organizacyjne dotyczące kursu,
  lub
 • propozycji innego terminu kursu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń (poniżej 8 osób).
 1. Instytucje kierujące swoich kandydatów na kurs oraz osoby indywidualnie biorące udział w kursie zobowiązane są do dokonania wpłaty:
 • w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, po otrzymaniu faktury wystawionej przez Akademię,
 • na rachunek bankowy Akademii Sztuki Wojennej REGON 011 574 244, NIP 113-00-05-367 z siedzibą w Warszawie al. gen. A. Chruściela 103; numer rachunku: PEKO S.A. X O.  Warszawa, Nr rachunku: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko uczestnika kursu oraz dopisek: „KURS OBRONNY”.

 

 1. UWAGI I PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAW:

 

 1. Organizacyjnych, w tym „Kart uczestnictwa”, proszę kierować do kierownika kursów tel. 261-813-695 lub 261-814-433, e-mail: kierownik.sao@akademia.mil.pl.
 2. Finansowych proszę kierować do pani Marioli SPODAR tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl.

 

 1. KARTA UCZESTNICTWA

Dokumenty do pobrania:


wróć