MENU

Kursy Zarządzania Kryzysowego - terminy i nabór

 1. UCZESTNICY KURSU

Kursy Zarządzania Kryzysowego są adresowane do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym, bądź przygotowujących się do realizacji tych funkcji.

 

 1. CEL KURSU

Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków, a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Szkolenie w ramach Kursów Zarządzania Kryzysowego organizowane jest w Szkole Administracji Obronnej zapewniając kształcenie osób zatrudnionych w administracji publicznej, innych instytucjach oraz przedsiębiorstwach realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego. 
 2. Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, a także ekspertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 3. Nauczyciele akademiccy i eksperci prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne na Kursach Zarządzania Kryzysowego uwzględniają podczas zajęć specyfikę zadań realizowanych na stanowiskach zajmowanych przez uczestników kursu.
 4. W planach dopuszcza się wprowadzanie zmian i przesunięć, stosownie do bieżących uwarunkowań, w celu optymalnej realizacji programu kursu.

 

 1. PROGRAM KURSU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PONIEDZIAŁEK

 • Rozpoczęcie kursu. Zapoznanie z celami i planem szkolenia na kursie.
 • System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym, jego istota i podstawy prawne funkcjonowania.
 • Rola i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego.
 • Udział sił zbrojnych z zarządzaniu kryzysowym.
 • Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych i zarządzania kryzysowego na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego.

WTOREK

 • Zespoły i centra zarządzania kryzysowego – zasady ich powoływania i funkcjonowania. Informacja w zarządzaniu kryzysowym – ocena wiarygodności i sposób przekazywania.
 • Infrastruktura krytyczna – istota i cel opracowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej.
 • Cel i zasady wykonywania oceny ryzyka na wszystkich szczeblach administracji publicznej.
 • Realizacja przez Polskę założeń Ramowego programu działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof – poziom krajowy i lokalny.
 • Wdrożenie zarządzania ryzykiem – wymóg Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz warunkowości podstawowej w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

ŚRODA

 • Istota i cel planowania cywilnego. Stopnie alarmowe, zasady i warunki ich wprowadzania oraz zasadnicze zadania realizowane w ich ramach.
 • Instruktaż do zajęć praktycznych: Zadania planowania cywilnego – struktura, treść oraz metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego.
 • Zajęcia praktyczne: Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego – metodyka opracowania siatki bezpieczeństwa dla fazy reagowania na szczeblu adekwatnym do szczebla szkolonej grupy.
 • Instruktaż do zajęć praktycznych: Założenia ogólne organizacji i prowadzenie ewakuacji ludności.

CZWARTEK

 • Zajęcia praktyczne: Organizacja działań zarządzania kryzysowego w gminie – opracowanie wybranych dokumentów planu ewakuacji II stopnia.
 • Zajęcia praktyczne: Organizacja działań zarządzania kryzysowego w gminie – opracowanie projektu zarządzenia wójta (burmistrza) w sprawie ewakuacji ludności na wypadek powodzi.
 • Ratownictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.
 • Podsumowanie i zakończenie kursu.

 

 1. TERMINY KURSÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zajęcia realizowane są w trybie czterech dni szkoleniowych, od poniedziałku do czwartku, w terminach:

 1. 25-28 maja 2020 r.
 2. 15-18 czerwca 2020 r.
 3. 12-15 października 2020 r.
 4. 16-19 listopada 2020 r.

 

 1. ORGANIZACJA KURSU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 1. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych w Klubie Akademii.
 2. Dla uczestników kursu zapewnia się (opcja dla wyrażających chęć z korzystania):
 • zakwaterowanie: w internacie Akademii, od godz. 18:00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu do godz. 16:00 w dniu zakończenia kursu,
 • wyżywienie: śniadanie, obiad i kolację oraz w miejscu szkolenia serwis kawowy;
 1. W Klubie i internacie Akademii, uczestnikom kursu, udostępniona jest sieć Wi-Fi.
 2. Wstęp do udostępnianych na czas szkolenia obiektów Akademii odbywa się na podstawie otrzymanych na czas trwania kursu przepustek słuchacza.
 3. Uczestnikom kursu wręczone zostają świadectwa ukończenia Kursu Zarządzania Kryzysowego.
 4. W trakcie kursu szkoleni proszeni są o strój: business casual.

 

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA NA KURS I ZASADY KWALIFIKACJI

 

 1. Zgłoszenie polega na przesłaniu skanu podpisanej, komputerowo wypełnionej „Karty uczestnictwa” wraz z informacją dotyczącą zakwaterowania, wyżywienia i zobowiązania dokonania stosownej opłaty za kurs.
 2. Skan należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu na e-mail: kierownik.sao@akademia.mil.pl.
 3. „Kartę uczestnictwa” należy wypełnić na załączonym druku, do pobrania w postaci pliku: „karta uczestnictwa KZK.doc”,
 4. O zakwalifikowaniu osób na kurs decyduje kolejność przekazania prawidłowo wypełnionej „Karty uczestnictwa”.
 5. Na podany w „Karcie uczestnictwa” e-mail osoby zgłaszającej, przesłana zostanie informacja o:
 • zakwalifikowaniu na wskazany kurs, oraz szczegóły organizacyjne dotyczące kursu,
  lub
 • propozycji innego terminu kursu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń (poniżej 8 osób).
 1. Instytucje kierujące swoich kandydatów na kurs oraz osoby indywidualnie biorące udział w kursie zobowiązane są do dokonania wpłaty:
 • w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, po otrzymaniu faktury wystawionej przez Akademię,
 • na rachunek bankowy Akademii Sztuki Wojennej REGON 011 574 244, NIP 113-00-05-367 z siedzibą w Warszawie al. gen. A. Chruściela 103; numer rachunku: PEKO S.A. X O.  Warszawa, Nr rachunku: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko uczestnika kursu oraz dopisek: „KURS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”.

 

 1. UWAGI I PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAW:

 

 1. Organizacyjnych, w tym „Kart uczestnictwa”, proszę kierować do kierownika kursów tel. 261-813-695 lub 261-814-433, e-mail: kierownik.sao@akademia.mil.pl.
 2. Finansowych proszę kierować do pani Marioli SPODAR tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl.

 

 1. KARTA UCZESTNICTWA

Dokumenty do pobrania:


wróć