MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI RP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI RP”

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
11 grudnia 2018 r.

11 grudnia 2018 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI RP” organizowana przez Komisję Obrony Narodowej Sejmu RP oraz Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP we współpracy z Katedrą Prawa Mediów, Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Instytutu Prawa i Administracji Obronnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Miejsce tego wydarzenia nie jest przypadkowe – impulsem do zorganizowania niniejszej konferencji było uchwalenie przez Sejm RP dnia 5 lipca 2018 r. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), mającej za zadanie przede wszystkim – jak wskazano w art. 1 tego aktu - określenie organizacji krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zadań i obowiązków podmiotów wchodzących w jego skład oraz zakresu Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie jest ona jednym z szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym,  podejmowanych przez Instytut Prawa i Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w związku z realizacją Grantu Badawczego MON (Project under the Ministry of National Defence Republic of Poland Program - Research Grant).

W związku z powyższym, celem konferencji jest próba diagnozy obecnego stanu prawnego i faktycznego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz analizy i oceny rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę  we wskazanej wyżej ustawie.

Ponieważ zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest możliwe jedynie przy współpracy sektora publicznego i prywatnego (w szczególności dostawców usług telekomunikacyjnych i sieciowych), do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali reprezentanci świata nauki (wyższych uczelni oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), parlamentarzyści i przedstawiciele organów ścigania – z jednej strony - oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, zrzeszającej grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie m.in. elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki - z drugiej.

Wymiernym efektem konferencji będzie monografia, zawierająca teksty zaprezentowanych referatów oraz wypowiedzi osób zabierających głos w toczonych w jej trakcie dyskusjach, do których przyczynek – w zamierzeniu Organizatorów – będą one stanowiły.

KOMITET NAUKOWY
płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda, Akademia Sztuki Wojennej - przewodniczący
prof. dr hab. Waldemar Kitler, Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS
dr hab. Katarzyna Chałubińska–Jentkiewicz, prof. ASzWoj
dr hab. Piotr Grochmalski, prof. ASzWoj
dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska, prof. ASzWoj
dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj
dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, Akademia Sztuki Wojennej
dr Mariusz Antoni Kamiński, Akademia Sztuki Wojennej
dr Monika Nowikowska, Akademia Sztuki Wojennej
dr Filip Radoniewicz, Akademia Sztuki Wojennej
dr Paweł Zając, Akademia Sztuki Wojennej
ppłk dr inż. Dariusz Nowak, Akademia Sztuki Wojennej

Dokumenty do pobrania: