MENU

STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
OD 1 DO 18 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Wnioski będą przyjmowane w dniach:
Poniedziałek 8.00 – 14.00 (studenci/doktoranci)
Wtorek 8.00 – 14.00 (studenci/doktoranci)
Środa 8.00 – 14.00 (studenci/doktoranci)
Czwartek 8.00 – 14.00 (studenci/doktoranci)
Piątek 8.00 – 14.00 (studenci/doktoranci)

Blok 94, pokój nr 5 (tel. 261-813-454, m.zeniuk@akademia.mil.pl)

JAK UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW:

DOKTORANCI II, III, IV ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH:
Uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższe wnioski:

1) Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów II. roku i kolejnych lat studiów doktoranckich.
2) Wniosek z numerem konta.

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Dokumenty należy dostarczyć  do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji W FORMIE KOPII (oryginał dokumentu do wglądu).

KROK 3 – Należy dostarczyć osobiście, bądź wysłać drogą pocztową wniosek wraz z kompletem dokumentów.

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji,
al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, blok 94, pokój nr 5.

UWAGA!
Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.

W przypadku osobistego złożenia wniosku, każdy wnioskodawca otrzyma oddzielną karteczkę z przydzielonym numerem wniosku, natomiast w przypadku przesłania dokumentów pocztą, będzie wysyłany numer wniosku na adres e-mail. Prosimy o sprawdzanie poczty e-mail w celu zapoznania się nadanym numerem.

W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa w celu złożenia stosownych wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. dokumentów, niezbędnych do przyznania stypendium, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej.