MENU

STYPENDIUM SOCJALNE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
OD 1 PAŹDZIERNIKA PRZEZ CAŁY ROK AKADEMICKI

(stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku)

Wnioski będą przyjmowane w dniach:
Poniedziałek – NIECZYNNE
Wtorek 8.00 – 13.00 (studenci)
Środa 8.00 – 13.00 (studenci)
Czwartek 8.00 – 13.00 (studenci)
Piątek 8.00 – 13.00 (doktoranci)

Blok 94, pokój nr 22 (tel. 261-813-876, 261-814-166)

JAK UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE:

DOCHÓD UPRAWNIAJĄCY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU: 1051,70 zł

Wszystkie wymienione poniżej dokumenty są OBOWIĄZKOWE!

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższe dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / socjalnego w zwiększonej wysokości
2) Wniosek z numerem konta

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć poniższe dokumenty:
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, bądź ich braku za rok 2018 o następującej treści:
– „dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
– „dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu kwot otrzymanych na postawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym”.


 dotyczące:
– doktoranta;
– rodziców doktoranta (na odrębnych zaświadczeniach);
– rodzeństwa doktoranta (tylko pełnoletniego uczącego się),

W przypadku, gdy doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące:
– doktoranta;
– małżonka doktoranta (na odrębnych zaświadczeniach);
– dzieci doktoranta (tylko pełnoletnich uczących się),
+ akt małżeństwa

2. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w roku 2018
Oświadczenie musi zostać wypełnione przez doktoranta.

UWAGA: Należy wypełnić i podpisać ww. oświadczenie nawet jeżeli żaden z członków rodziny nie posiada żadnego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

3. Dokument potwierdzający wysokość wszystkich składek zdrowotnych za rok 2018.
    (np. Zaświadczenie z ZUSu/KRUSu)


a) Od dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 6 ha przeliczeniowych nie odliczamy składek zdrowotnych;

b) Jeżeli któryś z członków rodziny doktoranta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2018, to taki dokument nie jest wymagany.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej:

a) Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych:
– Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności na zasadach ogólnych w roku 2018.

b) Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej:
– Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z działalności gospodarczej oraz stawki podatkowej w roku 2018.

UWAGA: Dochód z działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej wyliczany jest na podstawie Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz tabel zawartych w załączniku do Obwieszczenia MRPiPS z dnia 24 lipca 2019 r., Monitor Polski z 2019 r., poz. 724

DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH:

1. Posiadanie dochodu w rodzinie doktoranta wynoszącego mniej niż 528 zł na jednego członka w rodzinie:
Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej doktoranta i rodziny.
Wymagane zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej musi być wydane na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji w przeprowadzonym rodzinnym wywiadzie środowiskowym.
Przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenie w ośrodku pomocy społecznej należy powołać się na art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej – WZÓR

UWAGA!
W przypadku dostarczenia zaświadczenia, w którym zamiast danych na temat sytuacji dochodowej i majątkowej doktoranta i jego rodziny, widnieje informacja, że rodzina nie ubiega się lub nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznych, będzie skutkować odmową przyznania stypendium socjalnego.

2. Posiadanie gruntów rolnych:
Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa  rolnego wyrażonego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Zgodnie z Obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 2715 zł.

UWAGA: W przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników należy przedstawić umowa dzierżawy oraz oświadczenie o wysokości czynszu dzierżawnego wyrażonego w zł.

3. Zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna:
Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO z informacją o okresie jego pobierania.

4.  Posiadanie rodzeństwa nieprzekraczającego 7. roku życia:
Akt urodzenia.

5. Posiadanie rodzeństwa uczącego się, nieprzekraczającego 26. roku życia:
Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się.

6. Posiadanie rodzeństwa niepełnosprawnego:
Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.

7. Zgon jednego z rodziców doktoranta:
Akt(y) zgonu.

8. Przyznanie alimentów:
a) Wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, dotyczący:
– doktoranta;
– rodzeństwa doktoranta.


b) Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów w 2018 r. lub o częściowej egzekucji, dotyczące:
– doktoranta;
– rodzeństwa doktoranta.


c) Zaświadczenie o wysokości wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 r., dotyczące:
– doktoranta;
– rodzeństwa doktoranta.

UWAGA: W przypadku nieotrzymywania alimentów, oprócz zaświadczenia od komornika konieczne jest zaświadczenie o niepobieraniu w 2018 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

9. Zawarcie związku małżeńskiego przez doktoranta:
Akt małżeństwa.

10. Posiadanie dochodu krócej niż 12 miesięcy w roku 2018.
Dokument potwierdzający liczbę przepracowanych miesięcy.

11. Utrata dochodu (np. utrata pracy, zasiłku, renty, wyrejestrowanie/zawieszenie działalności gospodarczej itp.):
a) Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
- Umowa zlecenie / umowa o dzieło / umowa o pracę / świadectwo pracy / zaświadczenie z miejsca pracy, potwierdzające od kiedy do kiedy dana osoba wykonywała pracę,
- PIT – 11,

b) Wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz 2018 poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.):
– Dokument potwierdzający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej (np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub wydruk z CEIDG),
– Dokument potwierdzający od kiedy i w jakiej wysokości pobierany jest zasiłek macierzyński (dotyczy tylko zawieszenia działalności);


c) Utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych:
- Zaświadczenie z Urzędu Pracy z informacją o okresie pobierania zasiłku/stypendium,
- PIT – 11,


d) Utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303):
– Zaświadczenie z ZUSu lub KRUSu potwierdzające okres pobierania ww. dochodów,
– PIT – 11;

e) Utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
– Umowa / Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające okres zatrudnienia,
– Zaświadczenie z ZUSu lub KRUSu potwierdzające okres pobierania ww. dochodów,
– PIT – 11;

f) Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych:
– Akt zgonu osoby, która płaciła alimenty;

g) Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego:
– Umowa / Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające okres pracy oraz informację od kiedy dana osoba przeszła na urlop wychowawczy.
– PIT – 11;

h) Utrata świadczenia rodzicielskiego:
– Zaświadczenie z Urzędu Miasta / Gminy o okresie pobierania oraz wysokości świadczenia w kwocie NETTO;

i) Utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników:
– Zaświadczenie z Urzędu Miasta / Gminy o okresie pobierania oraz wysokości zasiłku macierzyńskiego w kwocie NETTO;

j) Utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
– Decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego / projakościowego z informacją o okresie jego pobierania w kwocie NETTO.

UWAGA: Wszystkie dokumenty potwierdzające dochód z zagranicy muszą być przetłumaczone na język polski.

DODATKOWO:
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

12. Uzyskanie dochodu:
a) Uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
– Zaświadczenie z miejsca pracy z informacją od kiedy podjęto pracę oraz jaka jest kwota NETTO osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

b) Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
– Dokument potwierdzający zarejestrowanie lub wznowienie działalności gospodarczej,
– Oświadczenie o kwocie osiągniętego dochodu NETTO za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,
– Dokument potwierdzający okres pobierania zasiłku macierzyńskiego,
– PIT - 11;

c) Uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych:
– zaświadczenie z Urzędu Pracy z informacją od kiedy przyznano zasiłek / stypendium, oraz jaka jest kwota NETTO osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

d) Uzyskanie zasiłku przedemerytalnego świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303):
– Zaświadczenie z ZUSu lub KRUSu potwierdzające od kiedy przyznano ww. świadczenie oraz jaka jest kwota NETTO osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

e) Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
– Umowa / Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające okres zatrudnienia,
– Zaświadczenie z ZUSu lub KRUSu potwierdzające od kiedy przyznano ww. świadczenie oraz jaka jest kwota NETTO osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

f) Zakończenie urlopu wychowawczego:
– Umowa / Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające okres przebywania na urlopie wychowawczym,
– Zaświadczenie z miejsca pracy z informacją od kiedy podjęto pracę oraz jaka jest kwota NETTO osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

g) Uzyskanie świadczenia rodzicielskiego:
– Zaświadczenie z Urzędu Gminy / Miasta z informacją od kiedy przyznano świadczenie oraz jaka jest kwota NETTO osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

h) Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników:
– Zaświadczenie z Urzędu Gminy / Miasta z informacją od kiedy przyznano zasiłek macierzyński oraz jaka jest kwota NETTO osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

i) Uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w 209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
– Decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego / projakościowego z informacją jaka jest kwota NETTO osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

UWAGA: Wszystkie dokumenty potwierdzające dochód z zagranicy muszą być przetłumaczone na język polski.

DODATKOWO:
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

UWAGA:
Utraty i uzyskania dochodu NIE STOSUJE SIĘ w przypadku gdy dana osoba utraciła dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskała dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub ponownie rozpoczęła pozarolniczą działalność gospodarczą.

13. Ubieganie się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

UWAGA: Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać doktorant w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności z tytułu:
a) zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie;
b) szczególnie trudnej sytuacji materialnej doktoranta;
c) szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej doktoranta;
d) bycia sierotą lub półsierotą;
e) wychowującemu się w niepełnej rodzinie;
f) samotnie wychowującego dziecko;
g) innych ważnych dla doktoranta lub jego rodziny przyczyn.

Dokumenty OBOWIĄZKOWE z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny należy dostarczyć w ORYGINALE, natomiast wszystkie inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny doktoranta należy dostarczyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji W FORMIE KOPII (oryginał dokumentu do wglądu).

KROK 3 – Należy dostarczyć osobiście, bądź wysłać drogą pocztową wniosek wraz z kompletem dokumentów.

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji,
al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, blok 94, pokój nr 22.

UWAGA!
Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.

W przypadku osobistego złożenia wniosku, każdy wnioskodawca otrzyma oddzielną karteczkę z przydzielonym numerem wniosku, natomiast w przypadku przesłania dokumentów pocztą, będzie wysyłany numer wniosku na adres e-mail. Prosimy o sprawdzanie poczty e-mail w celu zapoznania się nadanym numerem.

W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa w celu złożenia stosownych wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. dokumentów, niezbędnych do przyznania stypendium, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej