MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Obronność

Kierunek studiów obronność należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje problematykę obronności w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także tematykę współczesnych konfliktów zbrojnych.

Obronność to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dostosowany do misji Akademii i Wydziału, a także aktualnych potrzeb systemu obronnego, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w organizacjach związanych z obronnością państwa, takich jak:

•    instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
•    Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
•    resort Ministerstwa Obrony Narodowej,
•    resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
•    przemysł obronny,
•    jednostki Sił Zbrojnych.

Główne zalety podjęcia studiów w Wydziale Wojskowym na kierunku obronność:

•    indywidualizacja programu kształcenia,
•    umiędzynarodowienie studiów (Erasmus+),
•    unikatowe przedmioty,
•    wiedza dostępna nielicznym studentom,
•    wizyty w jednostkach wojskowych,
•    udział w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych,
•    praktyka zawodowa.

Studia II stopnia na kierunku obronność realizowane są w specjalności obronność państwa.

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają zajęcia praktyczne realizowane w formie wizyt studyjnych, gier decyzyjnych oraz ćwiczeń dowódczo-sztabowych.

Przedmioty kształecenia na 2 stopniu na kierunku obronność

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kierunku obronność:

•    zna struktury organizacji międzynarodowych, instytucji polityczno-militarnych, obronnych w skali krajowej i międzynarodowej oraz występujących relacjach pomiędzy nimi w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
•    zna sposoby funkcjonowania systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi
w sytuacjach zagrożeń militarnych,
•    posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania problemów związanych z obronnością, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności podejmowanych działań,  
•    potrafi podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych
i trudnych pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne,
•    potrafi analizować i oceniać skutki zagrożeń niemilitarnych i militarnych,
•    zna nowoczesne programy i metody działania.

Absolwent II stopnia kierunku obronność może podjęć pracę jako menadżer, specjalista, ekspert w instytucjach i organizacjach w obszarze obronności oraz o charakterze publicznym.

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej zainteresowany jest pozyskaniem studentów o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujących się wysokim poziomem znajomości historii Polski i poszanowaniem tradycji narodowych, kreatywnością, aktywnych, sprawnych fizycznie, chcących związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiadającymi za obronność i bezpieczeństwo państwa.
 

Opiekun programowy: ppłk dr Jacek LASOTA
Informacje szczegółowe: tel. / e-mail: 261 813 956 / j.lasota@akademia.mil.pl

Opiekun studiów II stopnia: ppłk dr Marek ŻYŁA, tel./e-mail:  261 813 861 / m.zyla@akademia.mil.pl


wróć