MENU

EGZAMIN NA III POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO WG NORMY STANAG 6001

Miło nam Państwa poinformować, że Studium Języków Obcych ASzWoj w dn. 11.06.2019 r. organizuje egzamin na  3. poziom znajomości języka POLSKIEGO wg normy STANAG 6001.

Do egzaminu mogą przystąpić na zasadach odpłatności żołnierze zawodowi, pracownicy wojska i osoby spoza resortu obrony narodowej, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Zasady przystąpienia do egzaminu określa załącznik nr 1 Zarządzenia Rektora-Komendanta ASzWoj nr 41 z dnia 02.07.2018 w sprawie organizacji odpłatnych egzaminów w trybie eksternistycznym z języka angielskiego, rosyjskiego i polskiego jako obcego prowadzonych wg normy STANAG 6001.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu z języka polskiego poz. 3:

 1. wypełniają wniosek wg załącznika nr 2;
 2. dokonują wpłaty na konto ASzWoj – Bank Pekao S A X Oddział Warszawa
                                                              81 1240 1095 1111 0000 0324 4159;
 3. opłata za egzamin 200 zł (za wszystkie sprawności, nie dzielimy opłaty na poszczególne sprawności) – z dopiskiem:  egzamin z języka polskiego – poziom 3, imię i nazwisko zdającego;
 4. wniosek, dotychczasowe świadectwo STANAG  i dowód wpłaty przesyłają do SJO ASzWoj na:
  e-mail: m.wolejszo@akademia.mil.pl, bądź  fax: 261-814-060 lub osobiście: bud. 94,
  p. 322 lub p. 305.
 5. podczas egzaminów egzaminowani zobowiązani są mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz ostatnio  uzyskane świadectwo językowe (nie dotyczy kandydatów z poz. SPJ 0000) lub jego duplikat albo potwierdzoną kopię.

 

Informujemy o konieczności pobrania przepustki w celu wejścia do bud. 94 (SJO). PRZEPUSTKI  DO ODEBRANIA W BUD. NR 4 (BIURO PRZEPUSTEK – PIERWSZY BUDYNEK PO LEWEJ STRONIE ZA BRAMĄ WEJŚCIOWĄ).

W związku z powyższym wskazane jest odpowiednio wcześniejsze przybycie do Akademii. Obecność przed salą egzaminacyjną w dniu egzaminu – godz. 08.50.


wróć