MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Zgłoszenia i kontakt

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 1 marca 2020. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji znajdującego się pod linkiem:
https://forms.gle/t7RAkV54uh4YnhBGA

Pełny koszt udziału w konferencji wynosi 600 zł (140 euro).

Opłata dla doktorantów wynosi 400 zł (95 euro)

Istnieje możliwość przekazania artykułu do monografii bez udziału w konferencji w cenie 150 zł (35 euro).

Opłatę konferencyjną proszę wpłacać do dnia 10 marca 2020 roku na konto:

 • numer IBAN PL81 1240 1095 1111 0000 0324 4159; SWIFT PKOPPLPW (w przypadku wpłaty w euro);
 • Nr 71 1240 6074 1111 0010 4302 4446 (w przypadku wpłaty w PLN).

z dopiskiem: „imię i nazwisko uczestnika, konferencja SEC4”

W ramach pełnej opłaty konferencyjnej zapewniamy: przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji, materiały konferencyjne oraz wydanie publikacji w formie monografii recenzowanej lub artykułów w czasopismach z listy ministerialnej (20 punktów) – preferowany język angielski do czasopisma.

Osoby zainteresowane umieszczeniem artykułu w monografii proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej („Word”, czcionka 12, objętość do 1 arkusza wydawniczego, przypisy numerowane na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, bibliografia na końcu artykułu, krótka notka biograficzna), na adres e-mail:  wsu.conference2020@wp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2020 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułu, jeżeli nie będzie on spełniał kryteriów merytorycznych. Decyzję o formie publikacji materiałów konferencyjnych podejmie Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Radą Naukową konferencji.

 

Rada Naukowa zastrzega sobie prawo wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.

Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do dnia 15 marca 2020 r.

Sekretarz konferencji: dr Marta Gębska, Akademia Sztuki Wojennej,

e-mail: wsu.conference2020@wp.pl, tel. +48 880 381 578

***

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie z siedzibą przy Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji.
 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych w zakresie realizacji konferencji.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.

Dokumenty do pobrania: