MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

O kursach

WYŻSZE KURSY OBRONNE

Uczestnicy kursu

W kształceniu w ramach Wyższych Kursów Obronnych uczestniczą:

 • posłowie i senatorowie RP – za ich zgodą,
 • ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu i dyrektorzy generalni, osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych, kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów,
 • wojewodowie i wicewojewodowie, marszałkowie i wicemarszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,
 • dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz centralnych organów administracji rządowej,
 • dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach wojewódzkich oraz obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 • osoby pełniące funkcje organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz pracownicy urzędów obsługujących te organy,
 • kierownicy wojewódzkich samorządowych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • osoby zajmujące stanowiska kierownicze u przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do szkolenia obronnego:

 • w pierwszej kolejności w Wyższych Kursach Obronnych uczestniczyć powinny osoby obejmujące kierownicze stanowiska w administracji publicznej po raz pierwszy,
 • warunkiem ukończenia kursu jest 80% udział słuchacza w zajęciach,
 • każdorazowo wymagana jest informacja o powód rezygnacji z udziału w kursie.

Słuchacze Wyższych Kursów Obronnych otrzymują materiały dydaktyczne, świadectwa ukończenia kursu i pamiątkową odznakę.

Problematyka szkoleniowa

 • Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
 • Procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa.
 • Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa.
 • Polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zasady funkcjonowania państwa w  sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny.
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów.
 • Utrzymywanie stałej gotowości obronnej i jej podwyższanie.
 • Planowanie operacyjne i programowanie obronne.
 • Przygotowania gospodarczo-obronne.
 • Realizacja zadań na rzecz SZ RP i wojsk sojuszniczych.
 • Współpraca cywilno-wojskowa.
 • Przygotowania do militaryzacji i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów.
 • Ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych.
 • Ochrona zabytków szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.

Cel szkoleniowy

Celem szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych jest zapoznanie osób szkolonych ze strategicznymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, z funkcjonowaniem systemu obronnego państwa oraz kształtowaniem postaw patriotyczno-obronnych, w szczególności dotyczących:

 • zapoznania z uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego,
 • zapoznania z organizacją i funkcjonowaniem systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
 • zapoznania z procesem planowania obronnego w państwie,
 • nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz kierowania wykonywaniem tych zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny,
 • przygotowania do kierowania zespołami zadaniowymi realizującymi zadania obronne w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,
 • podnoszenia zdolności uczestników szkolenia do wypracowania i podejmowania decyzji w sytuacji prawdopodobnych współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, diagnozowanych i prognozowanych w dokumentach strategicznych.

Platforma WKO

Zachęcamy do zapoznania się z:

KURSY OBRONNE

Uczestnicy kursu

W szkoleniu w ramach kursu obronnego uczestniczą pracownicy merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski), powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach.

Cel kursu

Przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych.

Problematyka szkoleniowa

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych, treści kształcenia obejmują, w szczególności problematykę:

 • bezpieczeństwa narodowego,
 • systemu obronnego państwa,
 • planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach,
 • świadczeń na rzecz obrony,
 • przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza,
 • międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
 • cyberzagrożeń i wojny informacyjnej,
 • ochrony ludności – stan aktualny (regulacje prawne, zakres i organizacja oraz odpowiedzialność organów i instytucji),
 • opracowywania dokumentacji oraz prowadzenia ćwiczeń obronnych i zarządzania kryzysowego.

KURSY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Uczestnicy kursu

Kursy Zarządzania Kryzysowego są adresowane do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym, bądź przygotowujących się do realizacji tych funkcji.

Cel kursu

Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.

Problematyka szkoleniowa

Kurs obejmuje 4 dni szkoleniowe, treści kształcenia obejmują, w szczególności problematykę:

 • przygotowania do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi stosowanymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych,
 • zrozumienia interdyscyplinarnego charakteru zarządzania kryzysowego,
 • prowadzenia analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi,
 • wariantowania rozwiązań problemów reagowania kryzysowego,
 • roli i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego,
 • udziału sił zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym,
 • zasad powoływania i funkcjonowania zespołów i centr zarządzania kryzysowego,
 • infrastruktury krytycznej – istota i cel opracowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej,
 • wykonywania oceny ryzyka na wszystkich szczeblach administracji publicznej (cel i zasady tworzenia),
 • zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego – metodyka opracowania siatki bezpieczeństwa dla fazy reagowania na szczeblu adekwatnym do szczebla szkolonej grupy,
 • organizacji działań zarządzania kryzysowego w gminie – opracowanie wybranych dokumentów planu ewakuacji.

*
*       *

Zajęcia na kursach odbywają się w formie teoretycznej (wykłady) i praktycznej (ćwiczenia, warsztaty) kształtujące umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z przygotowaniami obronnymi oraz zarządzaniem kryzysowym.

W zależności od składu grupy szkoleniowej dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści tematów do poziomu wiedzy i zainteresowań uczestników kursu.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach programowych oraz zaliczenie wszelkich prac zleconych przez nauczycieli, realizowanych w ramach procesu dydaktycznego.

Uczestnicy kursów otrzymują: wydawnictwa oraz świadectwa ukończenia kursu.