MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Przewód doktorski

Rozporządzenie zawiera m.in.:

- opis szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,

- opis szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych,

- opis szczegółowego trybu przeprowadzania czynności o nadanie tytułu profesora,

- informacje dotyczące dyplomów doktorskich i habilitacyjnych,

- opis informowania o osobach, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego,

- wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego,

- wzór ankiety oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych kandydata do tytułu profesora,

- wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora,

- wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

 

Procedura obejmuje m.in.:

- szczegółowe ustalenia dot. przebiegu przewodu doktorskiego w Wydziale,

- przypadki,  w których wszczęty przewód doktorski nie kończy się nadaniem kandydatowi stopnia doktora,

- opis przebiegu obrony rozprawy doktorskiej,

- wykaz niezbędnej dokumentacji przewodu doktorskiego oraz wzory pism, m.in.:

  • wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego (załącznik 1, str. 16),
  • koncepcja rozprawy doktorskiej (załącznik 2, str. 17-18),
  • wykaz prac naukowych, artykułów, twórczych prac zawodowych, z zapisem ich publicznej prezentacji (załącznik 3, str. 19),
  • kwestionariusz osobowy (załącznik 4, str. 20-21),
  • życiorys (załącznik 5, str. 22).