MENU

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest budżetowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Ma wymiar ogólnokrajowy, dlatego konkursy organizowane w jego ramach będą ogłaszane na poziomie krajowym, przez odpowiednie Instytucje Pośredniczące.
Na realizację POWER przeznaczono 4,4 mld euro, co stanowi 34 proc. wszystkich środków, jakimi dysponuje EFS.
 

Wśród priorytetów, jakie mają być realizowane w ramach programu, znalazły się:

 • wprowadzanie korzystnych zmian w zakresie zatrudnienia i edukacji,
 • przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu,
 • wsparcie szkolnictwa wyższego,
 • wsparcie zdrowotne,
 • dążenie do właściwego rządzenia oraz przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce,
 • wsparcie dla innowacji społecznych,
 • wsparcie dla współpracy ponadnarodowej w obszarach wiedzy, edukacji i rozwoju.

Instytucją sprawującą pieczę nad realizacją całego programu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
POWER podzielony jest na 5 Osi Priorytetowych i Pomoc techniczną.

Możliwe dofinansowania
W zależności od wybranej osi programowej, inne dofinansowania stają się dostępne dla potencjalnych beneficjentów. Wyróżniamy osie:

 • Oś I - Osoby młode na rynku pracy,
 • Oś II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
 • Oś III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
 • Oś IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • Oś V - Wsparcie dla obszaru zdrowia.