MENU

Informacje ogólne:

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Podstawowe zadania NCN

  1. finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych
  2. nadzór nad realizacją badań naukowych;
  3. współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych;
  4. upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach;
  5. inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;
  6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań.

Aktualny Harmonogram konkursów:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram