MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:
Komisja Obrony Narodowej, Senat RP, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

CELE KONFERENCJI:
Celem konferencji jest omówienie praktyki legislacyjnej, aspektów teoretyczno-prawnych oraz wskazanie kierunków rozwoju prawa wojskowego. W związku z tym, celami szczegółowymi są:
1) wyjaśnienie zagadnień związanych z prawem wojskowym jako dyscypliną naukową;
2) określenie statusu, uprawnień i roli SZ RP w sferze bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności państwa i w stanach nadzwyczajnych – zagadnienia prawno-ustrojowe;
3) omówienie aspektów prawno-administracyjnych organizacji i funkcjonowania Sił Zbrojnych RP;
4) omówienie zagadnień z zakresu ochrony prawnej żołnierzy.

OBSZARY PROBLEMOWE:
Problem główny: Jaki jest stan wiedzy naukowej, pojęcie i zakres przedmiotowy, podmiotowy oraz funkcjonalny prawa wojskowego oraz jakie są wyzwania legislacyjne w tym zakresie?
Problemy szczegółowe:
1) Jaki jest zakres zagadnień związanych z prawem wojskowym jako dyscypliną naukową?
2) Jaki jest status i rola SZ RP w sferze w sferze bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności i w stanach nadzwyczajnych?
3) Jakie są zasadnicze wyzwania prawno-administracyjne w zakresie organizacji i funkcjonowania Sił Zbrojnych RP?
4) Jakie są funkcje i podstawowe wyzwania w zakresie funkcjonowania wojskowych organów ochrony prawnej?

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI
Siły zbrojne są organem państwa, który jest wykorzystywany do ochrony realizacji jego interesów w wymiarze zewnętrznym jak i wewnętrznym. Przede wszystkim służą przeciwdziałaniu agresji i utrzymaniu pokoju, są też gwarantem potęgi państwa, stojąc na straży suwerenności (niepodległości) państwa, nienaruszalności granic i integralności terytorialnej. Państwo wykorzystuje również siły zbrojne na arenie wewnętrznej. Tradycyjnie, w aspekcie wewnętrznym, siły zbrojne wykorzystywane są do ochrony ładu wewnętrznego w państwie, zaś współcześnie potencjał wojska odgrywa znaczącą rolę w niesieniu pomocy władzom cywilnym i społeczeństwu w razie klęsk i katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka.

W kontekście powyższego, konieczne jest stanowienie norm prawnych regulujących misje, funkcjonowanie i organizację sił zbrojnych. Tę rolę pełni prawo wojskowe, nadal różnie pojmowane i interpretowane. Prawo wojskowe rozumieć można jako ustanowiony i uznany przez uprawnione organy władzy publicznej zespół norm prawnych regulujących podstawy i zasady funkcjonowania sił zbrojnych, żołnierzy i personelu cywilnego oraz stosunki zachodzące między nimi a innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, a także zbiór przepisów szczególnych dotyczących sił zbrojnych w okresie stanów nadzwyczajnych, głównie stanu wojennego (i w czasie wojny), prawa karnego i przepisów dyscyplinarnych w wojsku.

Intencją organizatorów konferencji jest poszukiwanie i efektywne wdrażanie nowych formuł badawczych i pragmatycznych. Chodzi zatem o tożsamość prawa wojskowego właściwą naukom prawnym oraz o związane z nią metodologię, paradygmaty, kierunki badań i kształcenia i nade wszystko praktykę legislacyjną.

KOMITET HONOROWY
Jarosław Rusiecki – Przewodniczący KON Senatu RP
gen. bryg. dr Ryszard Parafianowicz – Rektor-Komendant ASzWoj

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Waldemar Kitler, Akademia Sztuki Wojennej, Towarzystwo Wiedzy Obronnej
dr hab. Bogusław Szmulik, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Akademia Sztuki Wojennej
dr Mariusz Antoni Kamiński, Akademia Sztuki Wojennej
ppłk dr Dariusz Nowak, Akademia Sztuki Wojennej
dr Marta Stepnowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

KOMITET ORGANIZACYJNY
ppłk dr Dariusz Nowak, Akademia Sztuki Wojennej
dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska,Akademia Sztuki Wojennej
dr Sławomir Chomoncik, Akademia Sztuki Wojennej
dr Mariusz Antoni Kamiński,Akademia Sztuki Wojennej
dr Filip Radoniewicz, Akademia Sztuki Wojennej
dr Marta Stepnowska,Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
mgr Malwina Ewa Kołodziejczak, Akademia Sztuki Wojennej

SEKRETARIAT
mgr Malwina Ewa Kołodziejczak

DATA
17 października 2017 r., godz. 11.00

MIEJSCE KONFERENCJI
Senat RP
Sala 217

Pliki do pobrania:

  • PROGRAM KONFERENCJI
    Plik PROGRAM KONFERENCJI Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym.pdf , waga pliku: [315 KB] , [PROGRAM KONFERENCJI Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym]
  • ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
    Plik KONFERENCJA NAUKOWA Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym.pdf , waga pliku: [158 KB] , [ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym]