MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Bezpieczeństwo i Obronność w Kolekcji Akademii Sztabu Generalnego

Działalność Biblioteki Głównej ASG WP skoncentrowana była na gromadzeniu zbiorów z zakresu sztuki wojennej. Od 1972 roku (zgodnie z Instrukcją o zasadach działania bibliotek naukowych i fachowych) była ona biblioteką wiodącą w zakresie sztuki wojennej. Biblioteka posiadała również bogate zbiory topograficzne.

Na kolekcję wydawnictw Akademii Sztabu Generalnego składają się: ćwiczenia, podręczniki, prace studyjne, dysertacje naukowe, skrypty oraz czasopisma uczelniane (np. Zeszyty Naukowe ASG WP).

Historia

12 grudnia 1947 roku powołano Akademię Sztabu Generalnego, z czym ściśle powiązane jest powstanie Biblioteki Naukowej ASG. Pierwsze lata jej działalności to głównie czas prac organizacyjnych oraz gromadzenia księgozbioru. Początkowo księgozbiór Biblioteki był niewielki. Literaturę fachowo-wojskową oraz ogólnoakademicką gromadzono:

 • ze zbiorów polskich okresu międzywojennego,
 • ze zbiorów odebranych bibliotekom niemieckim,
 • z darów osób prywatnych i jednostek wojskowych,
 • w ramach tzw. przydziału z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucji centralnych MON.

Księgozbiór Biblioteki Naukowej ASG stanowił początkowo jedynie podstawy piśmiennictwa z zakresu teorii sztuki wojennej. Zasób biblioteczny został wzbogacony przez nauczycieli akademickich. Postanowili oni podjąć trud opracowania wydawnictw w celu zaspokojenia w pełni potrzeb procesu dydaktycznego.

Już w pierwszej dekadzie działalności doszło do dynamicznego rozwoju ASG. Stale powiększała się liczba słuchaczy, a co za tym idzie wzrosło również zapotrzebowanie na  literaturę fachową. Doszło do reorganizacji BN ASG:

 • powstał Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, którego zadaniem było:

informowanie o zbiorach,
udostępnianie informacji naukowej,
wykonywanie tłumaczeń literatury fachowej i artykułów z prasy zagranicznej,

 • usprawniono politykę gromadzenia zbiorów,
 • podnoszono kwalifikacje personelu biblioteki w ramach szkoleń,
 • rozszerzono formy popularyzacji i udostępniania zbiorów.

 

Kolekcja ASG a Portal Bezpieczeństwa i Obronności

Na rzecz Projektu „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” ze zbiorów ASG wyselekcjonowano materiały dotyczące tematyki bezpieczeństwa i obronności (blisko 7 tys. woluminów).

Składają się na nie:

 • podręczniki,
 • prace naukowo-badawcze,
 • programy,
 • regulaminy,
 • rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
 • skrypty,
 • wydawnictwa zwarte,
 • zeszyty naukowe.

Kolekcja ASG zawiera cenne materiały polsko i obcojęzyczne. W zbiorach znajdują się m.in. pozycje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i obronności:

 • Zasady przygotowania i prowadzenia frontowej i armijnej operacji zaczepnej, Adam Czaplewski;
 • Manewrowanie samolotów, Roman Dworak;
 • Walka z rozpoznaniem kosmicznym przeciwnika – praca zbiorowa;
 • Organizacja i prowadzenie walki radioelektronicznej w działaniach korpusu armijnego sił zbrojnych głównych państw NATO, Marian Kruszyński;
 • Właściwości natarcia pułku w rejonie zurbanizowanym, Bogdan Szulc

i wiele innych.

***

Wszystkie materiały zostały zdigitalizowane w ramach Projektu „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

***

Przypisy:
Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej - wczoraj i dziś, Jolanta Majewska; file:///D:/Users/E7217~1.BON/AppData/Local/Temp/obronnosc_1_2017_2%20(8).pdf (data dostępu 25.01.2019 r.).
Dekret z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego, Dz. U. z 1947 r., nr 65, poz. 379.


wróć