MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Bezpieczeństwo i Obronność w Kolekcji Akademii Sztuki Wojennej

Na rzecz Projektu „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” ze zbiorów Akademii Obrony Narodowej wyselekcjonowano materiały dotyczące tematyki  bezpieczeństwa i obronności. Całość wybranych zbiorów liczy 6375 woluminów.

W 1990 roku z połączenia zasobów bibliotek Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (ASG WP) i Wojskowej Akademii Politycznej (WAP) powstała Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej (BG AON).

W latach 1997-2001 w strukturze organizacyjnej AON działała również Biblioteka i Pracownia Dokumentacji Naukowej Wojskowego Instytutu Historycznego, posiadająca zbiory z zakresu historii wojska i wojskowości. W podanym okresie księgozbiór liczył ok. 960 tys. jednostek bibliotecznych (w tym 890 tys. książek, 920 tys. tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Zbiory specjalne obejmowały około 2 mln wydawnictw kartograficznych, znaczną liczbę dokumentów audiowizualnych, CD-ROMów, dyskietek, mikrofilmów i innych. Na bieżąco biblioteka prenumerowała 197 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych.

Biblioteka posiada woluminy z obszaru obronności i bezpieczeństwa oraz znaczne zbiory topograficzne.

W skład kolekcji książek wydanych przez Akademię Obrony Narodowej (AON) wchodzą:

 • prace naukowo – badawcze;
 • dysertacje naukowe;
 • podręczniki;
 • skrypty;
 • materiały dydaktyczne;
 • założenia do ćwiczeń;
 • wydawnictwa kartograficzne;
 • czasopisma uczelniane.

Na rzecz Projektu „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” ze zbiorów AON wyselekcjonowano materiały dotyczące tematyki bezpieczeństwa i obronności. Całość wybranych zbiorów liczy 6375 woluminów.

Składają się na nie:

 • podręczniki (600),
 • prace naukowo – badawcze (1168),
 • prace promocyjne (2),
 • programy (24),
 • regulaminy (35),
 • rozprawy doktorskie i habilitacyjne (1007),
 • skrypty (910),
 • wydawnictwa zwarte (2311),
 • ćwiczenia z mapami (135).

W skład zdigitalizowanej kolekcji AON wchodzą również Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. Publikowane w nich teksty dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa i obronności państwa m.in.: organizacyjnych, edukacyjnych, ekonomicznych. Zeszyty Naukowe AON to kwartalnik. Od 2013 roku ukazywała się również anglojęzyczna edycja czasopisma pod nazwą National Defence University Scientific Quarterly.

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej zostały umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwartalnik Akademii Obrony Narodowej otrzymał 8 punktów.

Dzięki indeksowaniu Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej w międzynarodowej bazie Index Copernicus Master List od 2013 roku, możliwe stało się zwiększenie zasięgu czasopisma i podniesienie jego cytowalności.

W ramach Projektu „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” zdigitalizowane zostały:

 • Zeszyty Naukowe Obronność – Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
 • Zeszyty Naukowe Security and Defence - ogólnoakademickie
 • Zeszyty Naukowe Bezpieczeństwo i Administracja – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

Do czasu uruchomienia Biblioteki Cyfrowej, Zeszyty Naukowe AON są dostępne  w Czytelni Głównej Akademii Sztuki Wojennej.

Kontynuacją Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej są Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej. Są one czasopismem naukowym, wydawanym w formie kwartalnika, prezentującym wyniki prac badawczych prowadzonych w Akademii Sztuki Wojennej.

Kolekcja AON zawiera cenne materiały zarówno polsko jak i obcojęzyczne.

W zbiorach znajdują się min. pozycje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i obronności:

 • Transport powietrzny w zabezpieczeniu kontyngentów Sił Zbrojnych RP w operacjach, Romuald Mańkowski;
 • Dylematy zarządzania europejskiego, Marek Wrzosek;
 • Terroryzm gospodarczy we współczesnym świecie, Zenon Stachowiak;
 • Zastosowanie bezzałogowych systemów powietrznych w sferze cywilnej, Tadeusz Zieliński;
 • Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, Leszek Elak;
 • Działania taktyczne w terenie lesisto-jeziornym, Wojciech Więcek, Leszek Elak;
 • Taktyka prowadzenia działań przeciwdywersyjnych, Wojciech Więcek;
 • Relacje jednostki wojskowej z otoczeniem lokalnym, Marzena Piotrowska-Trybull

i wiele innych.

***

Wszystkie materiały zostały zdigitalizowane w ramach Projektu „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


wróć