MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa, organizowanej przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Głównym celem konferencji będzie dyskusja nad złożonością współczesnych zagrożeń i sposobami ich rozpoznawania.

Za najgroźniejsze militarne zagrożenie bezpieczeństwa powszechnie przyjmuje użycie lub groźbę użycia siły militarnej przez podmioty prawa międzynarodowego (państwa). Jednak na podstawie obserwacji przebiegu konfliktów militarnych można stwierdzić, że tezę tę weryfikują (w ograniczonym zakresie) zdolności struktur niepaństwowych do posługiwania się przemocą zbrojną w osiąganiu celów strategicznych. W historii konfliktów zbrojnych końca XX i początku XXI wieku można znaleźć wiele przykładów bezpośredniego i pośredniego użycia przemocy zbrojnej jako narzędzia osiągania celów polityki. Współczesne konflikty dowodzą, że źródłem zagrożeń militarnych jest nie tylko potencjał militarny innych państw czy organizacji niepaństwowych oraz możliwość ich agresywnego użycia, lecz także brak wystarczających zdolności do obrony, a więc słabość militarna określonego podmiotu prowokująca przeciwników do zastosowania przemocy.

Warunkiem niezbędnym do zapobiegania zagrożeniom militarnym jest sprawny system rozpoznania i identyfikacji zagrożeń, który umożliwia podjęcie decyzji politycznej skutkującej użyciem sił zbrojnych. System rozpoznania to jeden z kluczowych elementów, decydujących o skuteczności użycia sił zbrojnych. Wzmocnienie potencjału w tym zakresie rekomendował Strategiczny Przegląd Obronny. W tym kontekście trzeba wskazać na fakt, że Polska jako członek NATO powinna zmierzać do zintegrowania narodowego systemu rozpoznania z istniejącą architekturą systemu rozpoznania w siłach zbrojnych państw sojuszniczych. Należy zaznaczyć, że NATO jako organizacja wojskowa nie dysponuje autonomicznymi siłami i środkami przeznaczonymi do prowadzenia rozpoznania. Z tego względu w przypadku prowadzenia operacji militarnych Sojusz korzysta z narodowych zdolności wydzielonych na potrzeby prowadzonych działań. Dlatego wymaga się, aby narodowe systemy rozpoznania miały jednakowe zdolności operacyjne, które w NATO określane są akronimem ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). Nie budzi zatem wątpliwości teza, że skutecznie funkcjonujący system rozpoznania to jeden z ważniejszych czynników przyczyniających się do uzyskania przewagi nad potencjalnym przeciwnikiem.

W konferencji wezmą udział zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele praktyki wojskowej (dowódcy, oficerowie sztabu, uczestnicy konfliktów zbrojnych). Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań naukowych w zakresie potencjalnych zagrożeń naszego państwa. Udział w tym naukowym przedsięwzięciu będzie szczególnie atrakcyjny dla specjalistów, którzy bezpośrednio zajmują się zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 Proponowane obszary tematyczne:

 1. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 2. System rozpoznania a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Targeting a przeciwdziałanie zagrożeniom militarnym.
 4. Walka elektroniczna w systemie rozpoznania zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 5. Planowanie i organizowanie systemu rozpoznania zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 6. Wpływ nowych technologii na prowadzenie rozpoznania.
 7. Wnioski i doświadczenia z organizacji systemu rozpoznania w czasie konfliktów zbrojnych w XX i XXI wieku.

Organizator: Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Marek WRZOSEK – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie Rady Naukowej:

 • płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr hab. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr hab. Maciej MARCZYK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr Jarosław WIŚNIEWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • ppłk dr Szymon MARKIEWICZ – Akademia Sztuki Wojennej;
 • dr Włodzimierz MICHALSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr inż. Jacek NARLOCH - Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • płk dr Leszek PLEZIA – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • dr hab. Teresa GRABIŃSKA – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • ppłk dr Andrzej DEMKOWICZ – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • ppłk dr inż. Andrzej TRUSKOWSKI – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie,
 • prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • prof. dr hab. Jan POSOBIEC – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • dr hab. Waldemar SCHEFFS – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 • dr hab. Eugeniusz CIEŚLAK – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: ppłk dr Marek DEPCZYŃSKI - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 •    ppłk Radosław CHODKOWSKI - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 •    kpt Zbigniew KRUPA- Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 •    kpt Maciej CYMBALISTA- Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 •    mgr Klaudia KWAPISZ – - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 •    mgr Angelika CZURYSZKIEWICZ - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 •    ppłk Artur GONCIARZ – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 •    ppłk Grzegorz DANIEL – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 •    mjr dr inż. Tomasz KULIK – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie;
 •    mjr dr inż. Kamil PRZYBYSZ – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

 

Harmonogram

Termin przesłania referatu – do 15 maja 2019 r (monografia będzie wydana po konferencji, wybrane artykułu, spełniające wymagania organizatorów będą opublikowane na łamach wydawnictwa Akademii Sztuki Wojennej).

Termin konferencji – 25 kwietnia 2019 r.

Miejsce Konferencji: Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 103, budynek nr 56 (klub), sala nr 211

Udział w konferencji uwarunkowany jest indywidualnym zgłoszeniem do organizatora (liczba miejsc ograniczona)

Kontakt do organizatorów

tel: +48.607.857.204 lub 261 814 169
adres poczty elektronicznej: konferencja.rozpoznanie@akademia.mil.pl
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ WOJSKOWY

al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa