MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Organizacja i funkcjonowanie stanowisk dowodzenia w działaniach taktycznych wojsk lądowych

Zaproszenie i szczegółowe informacje o seminarium naukowym

Zakład Dowodzenia

Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki

Wydziału Wojskowego

zaprasza w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 9.00 na seminarium naukowe nt.:

Organizacja i funkcjonowanie stanowisk dowodzenia
w działaniach taktycznych wojsk lądowych

 Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Wojskowy
00-910 Warszawa Rembertów
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
Blok 101 sala  419

 

Stanowiska dowodzenia wojsk lądowych poziomu taktycznego stanowią kluczowy element systemu dowodzenia determinujący przygotowanie i prowadzenie działań taktycznych. Nowa Koncepcja obronna RP oraz podjęte już działania w zakresie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej stwarzają nowe warunki w tym zakresie. Jednocześnie zmianie ulega współczesna przestrzeń i sposoby prowadzenia działań taktycznych. Zagrożenia hybrydowe, nielinearna linia styczności wojsk, głębokość oddziaływania, to tylko wybrane czynniki wpływające na konieczność weryfikacji zasad i założeń organizacji stanowisk dowodzenia. Zwłaszcza, że niezależnie od powyższych czynników elementy systemu dowodzenia były, są i będą obiektami pierwszej kolejności uderzeń.

CELE SEMINARIUM:

 1. Wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze organizacji i funkcjonowania stanowisk dowodzenia w działaniach taktycznych.
 2. Określenie uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych oraz pomiędzy stanowiskami dowodzenia wojsk lądowych oraz stanowiskami dowodzenia jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
 3. Zidentyfikowanie kluczowych relacji pomiędzy stanowiskami dowodzenia wojsk lądowych poziomu taktycznego, a środowiskiem interesariuszy zewnętrznych – w tym zwłaszcza podmiotami administracji publicznej (zwłaszcza poziomu gminy i powiatu), Strażą Graniczną, Policją oraz organizacjami proobronnymi.
 4. Określenie zakresu zmian dokumentów doktrynalnych w obszarze organizacji i funkcjonowania systemu dowodzenia.

 GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE SEMINARIUM:

 1. Współczesne zagrożenia i uwarunkowania organizacji stanowisk dowodzenia w działaniach taktycznych wojsk lądowych.
 2. Rodzaje stanowisk dowodzenia organizowane w działaniach taktycznych wojsk lądowych.
 3. Struktura funkcjonalna stanowisk dowodzenia wojsk lądowych poziomu taktycznego oraz kierunki jej doskonalenia.
 4. Relacje pomiędzy stanowiskami dowodzenia.
 5. Organizacja maskowania, ochrony i obrony stanowisk dowodzenia.
 6. Przemieszczanie stanowisk dowodzenia.
 7. Kierunki doskonalenia procesu dowodzenia.
 8. Rozwój środków dowodzenia, zapewnienie ciągłości i skuteczności dowodzenia.
 9. Wymagania w zakresie kompetencji personelu części operacyjnej stanowiska dowodzenia.
 10. Wnioski z organizacji i funkcjonowania systemu dowodzenia podczas ćwiczeń prowadzonych w ASzWoj pk. „Brama-18” i „Twierdza-18”.

Komitet naukowy 

 • płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI
 • płk dr hab. Leszek ELAK
 • płk dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK
 • płk dr hab. Maciej MARCZYK
 • płk dr Marek STRZODA
 • ppłk dr Dariusz SZKOŁUDA
 • ppłk dr Artur MICHALAK
 • ppłk dr Krystian FRĄCIK

Komitet organizacyjny

 • ppłk mgr Mariusz SIKORA
 • mjr mgr Andrzej ZAJĄCZKOWSKI
 • płk mgr Bogdan SOWA
 • mjr mgr Paweł OSTOLSKI

Informacje organizacyjne

Udział w seminarium jest bezpłatny.

W trakcie seminarium mogą być prezentowane treści o klauzuli „zastrzeżone”.

Wszyscy uczestnicy seminarium zobligowani są do okazania podczas rejestracji aktualne poświadczenie bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

W ramach seminarium organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w miejscu obrad. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Wejście na teren budynku 101 wymaga pobrania przepustki w Biurze Przepustek (bud. 4).

 

Terminarz seminarium

9 maja 2018 r. – przesłanie zgłoszenia

15 maja 2018 r. – rozesłanie programu seminarium

15 czerwca 2018 r. – przesłanie tekstu artykułu do monografii

Kontakt

Zakład Dowodzenia

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki

Wydział Wojskowy

Akademia Sztuki Wojennej
Al. gen. Antoniego Chruściela 103
00-910 Warszawa

płk dr Marek STRZODA, tel. 261 813 224, m.strzoda@akademia.mil.pl

mjr mgr Andrzej ZAJĄCZKOWSKI, tel. 261 814 536, a.zajaczkowski@akademia.mil.pl

 

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW I AUTORÓW PUBLIKACJI

PRELEGENCI

W trakcie seminarium mogą być prezentowane treści o klauzuli „zastrzeżone”.

Zgłoszenia tytułów wystąpień wraz z ich abstraktem (główne tezy) prosimy przesłać na adres płk. Marka STRZODY: m.strzoda@akademia.mil.pl do dnia 9 maja 2018 r.
W terminie do 15 maja 2018 r. przesłany zostanie program seminarium wraz z informacją o zakwalifikowaniu wystąpienia.

AUTORZY ARTYKUŁÓW

Planowane jest wydanie monografii dotyczącej obszaru seminarium. Osoby chętne zapraszamy do przesłania artykułu opracowanego w formacie ujętym w załączniku. Wymagany jest abstrakt w języku polskim i angielskim. Zgłoszone artykuły będą kwalifikowane do publikacji przez komitet naukowy seminarium oraz recenzowane. Artykuły należy nadsyłać w terminie do 15 czerwca 2018 r. Wraz z artykułem należy przesłać skan podpisanego przez autora artykułu oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie publikowania artykułu, który nie został zatwierdzony przez Komitet Naukowy i/lub nie otrzyma pozytywnych recenzji. Treści monografii mają charakter jawny.

Pliki do pobrania:

 • KARTA ZGŁOSZENIA
  Plik KARTA ZGŁOSZENIA.docx , waga pliku: [18 KB] , [KARTA ZGŁOSZENIA]
 • OŚWIADCZENIE AUTORA
  Plik OŚWIADCZENIE AUTORA.docx , waga pliku: [19 KB] , [OŚWIADCZENIE AUTORA]
 • WYMAGANIA EDYTORSKIE
  Plik WYMAGANIA EDYTORSKIE.docx , waga pliku: [17 KB] , [WYMAGANIA EDYTORSKIE]