MENU

Otwarty konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Prognoz Strategicznych i Planowania

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 168) oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza
otwarty konkurs na stanowisko
starszego wykładowcy
w Katedrze Prognoz Strategicznych i Planowania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem ,,KONKURS - ISS" lub złożyć w bud. 25 pokój 66, tel. 261 814 110 następujących dokumentów:

 1. Życiorys.
 2. Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego.
 3. Autoreferat przedstawiający:
 • przebieg pracy zawodowej,
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji badań wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego z zakresu problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, 
 • szczególnie w zakresie prowadzonych analiz oraz prognoz zmian w obszarach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym, wykaz pełnionych funkcji,
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.
 1. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
 2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)

Oczekiwania:

 • znajomość języka angielskiego, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracach redakcji czasopism naukowych,
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych,
 • dyspozycyjność.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 16.08.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.08.2019 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Dokumenty do pobrania:


wróć