MENU

Otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Zarządzania

Otwarty konkurs na stanowisko adiunkta

w Instytucie Zarządzania

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Akademii Sztuki Wojennej

na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668)

oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko
adiunkta w grupie dydaktycznej
w Instytucie Zarządzania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00 – 910 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS WZiD” lub złożyć w bud. 94 pok. 121, tel. 261 813 060 następujących dokumentów:

 1. Życiorys.
 2. Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego.
 3. Autoreferat przedstawiający:
 • przebieg pracy zawodowej;
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym;
 • wykaz opracowanych pomocy dydaktycznych (skryptów, podręczników);
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów badawczych i wystąpień naukowych na konferencjach, potwierdzający upowszechnianie dorobku dydaktycznego i naukowego oraz wskazujący na specjalizowanie się w zakresie zarządzania w organizacjach publicznych;
 • wykaz pełnionych funkcji;
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.
 1. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu lub nauki o obronności/nauki o bezpieczeństwie;
 • dorobek dydaktyczny i naukowy we wskazanych dyscyplinach naukowych
 • doświadczenie w kształceniu i wychowywaniu studentów;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;
 • dyspozycyjność i preferowane zamieszkanie w Warszawie i jej okolicach.

Ponadto kandydaci proszeni są o umówienie się na rozmowę z dziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz dyrektorem Instytutu Zarządzania na temat potencjalnego zakresu przyszłych obowiązków dydaktycznych przed posiedzeniem komisji konkursowej.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 27.05.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.06.2019 r.

Zatrudnienie – umowa o pracę na czas określony od 01.09.2019 r.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej.


wróć