MENU

Nabór na stanowisko Specjalista (Sekcja Inwestycji i Remontów Wydziału Infrastruktury)

Nabór na stanowisko Specjalista

Akademia Sztuki Wojennej poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Sekcji Inwestycji i Remontów Wydziału Infrastruktury.

Zakres odpowiedzialności i obowiązków na stanowisku:

 1. uczestniczenie w przygotowaniu projektów dokumentów w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję (m.in. Planu Inwestycji Budowlanych, Planu Remontów i Konserwacji);
 2. opiniowanie minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno - użytkowych;
 3. uczestniczenie w procesie przygotowania inwestycji i remontów w zakresie niezbędnej dokumentacji budowlanej w tym kosztorysowania i wycen;
 4. nadzór nad realizacją inwestycji i remontów w fazie wykonawstwa;
 5. uczestniczenie w odbiorach końcowych oraz ostatecznych (pogwarancyjnych) realizowanych robót,  inwestycji i remontów;
 6. udział w pracach w Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych (KOPiR);
 7. sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót oraz kompletności dokumentacji wymaganej przy realizacji robót budowlanych zgodnie
  z zawartymi umowami;
 8. udział w pracach komisji przekazującej plac budowy wykonawcom;
 9.  nadzorowanie oraz kontrola postępu robót budowlanych realizowanych w obiektach uczelni;
 10. udział w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją robót budowlanych (sporządzanie pisemnych notatek z dokonanych ustaleń);
 11. dokonywanie odbiorów częściowych nadzorowanych robót, współuczestniczenie w odbiorach końcowych oraz odbiorach ostatecznych;
 12.  wykonywanie rozliczeń zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji oraz przekazywanie sporządzonych elaboratów Sekcji Administracji, Zarządzania i Zaopatrzenia w celu ich archiwizacji;
 13.  wykonywanie obowiązujących sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 14.  udział  w przygotowaniu planów: PIB, PRiK oraz korekt do planów;
 15. przedstawienie propozycji zmian w przepisach wewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję;
 16. terminowa realizacja przedsięwzięć ujętych  planach i objętych zadaniami sekcji;
 17. przygotowywanie projektów umów, umów zleceń i umów o dzieło zawieranych przez Kanclerza, planów, aneksów, wniosków w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję;
 18. przestrzeganie postanowień, regulaminów, instrukcji i innych przepisów;
 19. współpraca z pracownikami innych komórek wewnętrznych Wydziału Infrastruktury oraz komórek organizacyjnych Akademii Sztuki Wojennej w sprawach wymagających uzgodnień.

 

Wykształcenie i umiejętności Kandydata:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu kosztorysowego,
 • dyspozycyjność, rzetelność, zaangażowanie.

Dodatkowe atuty/wymagania:

 • umiejętność redagowania korespondencji urzędowej,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny*, na czas określony*, na zastępstwo*

Curriculum Vitae wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103 z dopiskiem „Specjalista – Wydział infrastruktury” lub mailowo na adres: w.bilinski@akademia.mil.pl

Do dnia 18.03.2019 r.

Informacja dla kandydatów:

 1. Kandydat do zatrudnienia może zostać poproszony na rozmowę rekrutacyjną, w trakcie której może zostać sprawdzona wiedza i umiejętności merytoryczne.
 2. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji można odebrać w Akademii Sztuki Wojennej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia tego procesu. W wypadku ich nieodebrania są one niszczone w ASzWoj.


Dokumenty składane przez Kandydata powinny zostać opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922, z późn. zm.).

 

* niewłaściwe skreślić

Dokumenty do pobrania:


wróć