MENU

Nabór na stanowisko Specjalista (Wydział Infrastruktury)

Akademia Sztuki Wojennej poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Infrastruktury.

Zakres odpowiedzialności i obowiązków na stanowisku:

 1. znajomość przepisów prawnych ogólnie obowiązujących i regulacji resortowych regulujących zagadnienia na zajmowanym stanowisku;
 2. wyposażenie budynków, obiektów budowlanych lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 3. zapewnienie konserwacji, przeglądów, badań oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie oraz udokumentowania wyników tych czynności stosownymi protokołami;
 4. współpraca z delegaturą WOP i koordynacja realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołów z czynności kontrolno- -rozpoznawczych, prowadzonych przez WOP oraz przygotowanie pisemnych informacji do właściwego terytorialnie szefa Delegatury WOP o ich wykonaniu;
 5. przygotowanie wystąpień do właściwego terytorialnie szefa delegatury WOP z wnioskami o uzyskanie zgody spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, w inny sposób niż przedstawiony w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych;
 6. uzgodnienia z komendantem powiatowym (miejskim) PSP w porozumieniu z właściwym terytorialnie Szefem Delegatury WOP sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych, systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy PSP lub obiektem, wskazanym przez tego komendanta;
 7. Przygotowanie zawiadomienia do właściwego terytorialnie Szefa Delegatury WOP o zakończeniu inwestycji, na które nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
 8. prowadzenie ewidencji sprzętu pożarniczego i urządzeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem terminów przeglądów i konserwacji wynikających z przepisów;
 9. opracowania procedur eksploatacji oraz przeprowadzania przeglądów i czynności konserwacyjnych zamontowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych, wskazania w procedurach czynności i obowiązków spoczywających na użytkownikach obiektów oraz udostępnienia opracowanych procedur użytkownikowi lub podmiotowi odpowiedzialnemu za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 10. opracowania w uzgodnieniu z użytkownikiem harmonogramów przeprowadzania przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu pożarniczego;
 11. nadzorowanie nad przestrzeganiem przez pracowników Uczelni oraz pracowników firm lub instytucji wykonujących prace na terenie akademii  obowiązujących zasad i przepisów przeciwpożarowych;
 12. opracowania zbiorczych zestawień należności sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych  zgodnie z instrukcją p.poż;
 13. planowanie i organizowania wymiany środków gaśniczych w stałych urządzeniach gaśniczych oraz gaśnicach.

 

Wykształcenie i umiejętności Kandydata:

 • wykształcenie wyższe/średnie kierunkowe,
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawnych ogólnie obowiązujących i regulacji resortowych regulujących zagadnienia p.poż,
 • umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z zabezpieczeniem p.poż obiektów Akademii Sztuki Wojennej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, rzetelność, zaangażowanie.

Dodatkowe atuty/wymagania:

 • umiejętność redagowania korespondencji urzędowej,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny*, na czas określony*, na zastępstwo*

Curriculum Vitae wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103 z dopiskiem „Główny specjalista – Wydział infrastruktury” lub mailowo na adres: w.bilinski@akademia.mil.pl

Do dnia 01.03.2019 r.

Informacja dla kandydatów:

 1. Kandydat do zatrudnienia może zostać poproszony na rozmowę rekrutacyjną, w trakcie której może zostać sprawdzona wiedza i umiejętności merytoryczne.
 2. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji można odebrać w Akademii Sztuki Wojennej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia tego procesu. W wypadku ich nieodebrania są one niszczone w ASzWoj.


Dokumenty składane przez Kandydata powinny zostać opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922, z późn. zm.).

 

* niewłaściwe skreślić

Dokumenty do pobrania:


wróć