MENU

Otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Akademii Sztuki Wojennej

Na podstawie art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce
(Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko

adiunkta

w Katedrze Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnicywie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres:
Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103,
00-910 Warszawa, z dopiskiem ,,KONKURS" lub złożyć w bud. 25 pokój 66, tel. 261 814 110 następujących dokumentów:

1.   Życiorys.

2.   Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

3.   Autoreferat przedstawiający:

 • przebieg pracy zawodowej,
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji badań
  i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego
  z obszaru bezpieczeństwa i obronności, szczególnie w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego
  w aglomeracjach miejskich,
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym,
 • wykaz pełnionych funkcji,
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.

4.   Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

5.  Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji
w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)

Oczekiwania:

 1. Zaangażowanie.
 2. Dyspozycyjność.
 3. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
 4. Doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych lub pozarządowych na stanowisku związanym z bezpieczeństwem (zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i ratownictwo, obrona cywilna).
 5. Znajomość zagadnień związanych z historią, rozwojem i funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu ochrony ludności i obrony cywilnej.
 6. Ukończone studia na kierunku administracja.
 7. Planowanie i prowadzenie badań naukowych w obszarze kompetencyjnym Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 8. Udział w przygotowaniu i doskonaleniu planów studiów i programów kształcenia.
 9. Udział w procesie kształcenia, w tym opracowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych w procesie kształcenia.
 10. Propagowanie osiągnięć naukowych Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 11. Udział we współpracy Katedry z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi
  i naukowymi.
 12. Udział we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu i Wydziału.
 13. Obsługa finansowa konferencji.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 22.02.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.02.2019 r.

Dokumenty do pobrania:


wróć