MENU

Otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Logistyki

Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Akademii Sztuki Wojennej

na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668)

oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko
adiunkta
w Instytucie Logistyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00 – 910 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS” lub złożyć w bud. 94 pok. 121, tel. 261 813 060 następujących dokumentów:

 1. Życiorys.
 2. Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego.
 3. Autoreferat przedstawiający:
 • przebieg pracy zawodowej;
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych na konferencjach, potwierdzający posiadanie dorobku naukowego i dydaktycznego z zakresu problematyki transportu, ekonomiki transportu, funkcjonowania rynku usług transportowych;
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym;
 • wykaz pełnionych funkcji;
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.
 1. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i specjalności transport lub w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie transport;
 • dorobek naukowy i dydaktyczny z zakresu problematyki transportu, ekonomiki transportu, funkcjonowania rynku usług transportowych;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania i zarządzania na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstw transportowych;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • znajomość języka angielskiego.

 

Ponadto, kandydaci proszeni są o umówienie się na rozmowę z dziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz dyrektorem Instytutu Logistyki na temat potencjalnego zakresu przyszłych obowiązków naukowo-dydaktycznych przed posiedzeniem komisji konkursowej.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 18.02.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2019 r.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej.

Dokumenty do pobrania:


wróć