MENU

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia (2)

Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia  Akademii Sztuki Wojennej

Na podstawie art. 119ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej
 

ogłasza
otwarty konkurs na stanowisko
Adiunkta w Instytucie Zarządzania

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS WZiD” złożyć wsekretariacie Wydziału (budynek 94, pok. 121, tel. 261-813-060) następujących dokumentów:

 1. Życiorys.
 2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego.
 3. Autoreferat przedstawiający:
  • przebieg pracy zawodowej,
  • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji, badań i wystąpień naukowych potwierdzających posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie nauk społecznych, szczególnie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauko bezpieczeństwie, w zakresie planowania i kontrolowania działalności,zarządzania ryzykiem,
  • informacje o doświadczeniu dydaktycznym,
  • wykaz pełnionych funkcji.
 4. Wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.
 5. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 6. Dokumenty wymienione w pkt. 1, 3 i 5 należy przesłać dodatkowo w postaci plików na adres: wzid.sekretariat@akademia.mil.pl (preferowany jest format pdf).
 7. Podpisane oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i zatrudnienia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Oczekiwania:

 1. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu nauk społecznych w obszarze zarządzania organizacjami publicznymi.
 2. Dorobek naukowy w zakresie planowania i kontrolowania działalności w organizacjach publicznych,zarządzania ryzykiem oraz analizy strategicznej.
 3. Aktywność wobszarze zarządzania organizacjami publicznymi.
 4. Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.
 5. Posiadanie stopnia doktoraw dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu lub nauki o obronności/nauki o bezpieczeństwie.
 6. Dyspozycyjność i preferowane zamieszkanie w Warszawie i jej okolicach.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 25 stycznia 2019 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 31 stycznia 2019 roku.

 


wróć