MENU

Konkurs na stanowisko Instruktora Wychowania Fizycznego na zastępstwo w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademii Sztuki Wojennej

Na podstawie art. 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U.  2012 r.,  poz. 572, z późn. zm.) oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko
Instruktora Wychowania Fizycznego na zastępstwo
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres:

Akademia Sztuki Wojennej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Al. gen. A. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS” lub złożyć w bud. nr 6 pokój nr 103., tel.261 813 262 następujących dokumentów:

  1. Życiorys.
  2. Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra wychowania fizycznego.
  3. Autoreferat przedstawiający:
  • przebieg pracy zawodowej,
  • informacje o doświadczeniu dydaktycznym,
  • informacje na temat posiadanych uprawnień z zakresu kultury fizycznej (np. trener lub instruktor  dyscypliny sportowej, ratownik WOPR itp.),
  • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień
  1. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
  2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)

Oczekiwania: Doświadczenie dydaktyczne w pracy w szkołach, posiadanie uprawnień trenerskich, instruktorskich szczególnie preferowane w zakresie gier zespołowych, pływania, walki wręcz, doświadczenie w pracy na uczelniach  wyższych

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 18.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.12.2018 r.


wróć