MENU

Nabór na stanowisko Bufetowa(wy)

Akademia Sztuki Wojennej  W Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: Bufetowa(wy)

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny.

 

Opis stanowiska:

- sprzedaż towarów handlowych  i obsługa konsumentów ,

- planowe zaopatrywanie bufetu w towary handlowe,

- sporządzanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji bufetowej,

- wystawianie rachunków kelnerskich za konsumpcję i inkasowanie należności wg ustalonych cen za pomocą kasy fiskalnej i codzienne rozliczanie sprzedaży,

- odpowiedzialność za powierzone mienie,

- dbałość o porządek i przestrzeganie czystości w bufecie zgodnie z zasadami HACCP,

- praca w systemie zmianowym,

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Wymagania:

- doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność,

- niekaralność.

Oferujemy:

- pracę na cały etat,

- umowę o pracę (pierwsza umowa na czas określony 3 miesięczny).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy oraz zaświadczenie pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

- oświadczenie o niekaralności (za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentacji lub środowiska).

Dodatkowe informacje:

Oryginały dokumentów będą wymagane do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty, które wpłyną do Akademii po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Akademia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz możliwość unieważnienia rekrutacji bez podania przyczyny.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Niewykorzystane oferty kandydaci będą mogli odebrać w Wydziale Kadr Akademii Sztuki Wojennej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru.

Nieodebrane oferty zostaną zniszczone.

 

Kopie wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres:

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Kadr

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103; 00-910 Warszawa

  z dopiskiem: "Bufetowa - oferta pracy"

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 608 396 878

 

Termin składania dokumentów:

30.11.2018 r. (liczy się data wpływu do Akademii)

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia (dyrektywy 95/46/WE) (D. Urz. UE nr L 119 z 4.05.2016 r.) proszę zapoznać się z załącznikiem nr 1 i nr 2 i w przypadku wyrażenia zgody o podpisanie i załączenie do wymaganych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:


wróć