MENU

Otwarty konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego w Studium Języków Obcych Akademii Sztuki Wojennej (umowa o pracę na zastępstwo)

Kierownik Studium Języków Obcych

Akademii Sztuki Wojennej  

na podstawie art. 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko

WYKŁADOWCY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
w Studium Języków Obcych Akademii Sztuki Wojennej
(umowa o pracę na zastępstwo)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Studium Języków Obcych, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS ” lub złożyć w bud. 94 pokój 305, tel.  261 813 622 następujących dokumentów:

  1. Życiorys zawodowy (CV).
  2. Odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra filologii angielskiej.
  3. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
  4. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)

Wskazane dokumenty i oświadczenia

  1. Oświadczenie o znajomości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  2. Oświadczenie o dyspozycyjności do podejmowania prac na rzecz uczelni (np. tłumaczenia) z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania SJO w systemie 7- dniowego tygodnia pracy.
  3. Poświadczenie prowadzenia zajęć z języka angielskiego na wyższej uczelni (doświadczenie w nauczaniu z dorosłymi).
  4. Poświadczenie niekaralności.
  5. Rekomendacje od poprzednich pracodawców.
  6. Wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.

 

Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 13.11.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.11.2018 r.

Osoby, które przedstawiły wymagane dokumenty mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną przed ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią Sztuki Wojennej. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor-Komendant, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej. Informacje o wynikach konkursu kandydaci mogą uzyskać w sekretariacie SJO po terminie rozstrzygnięcia konkursu i na stronie internetowej ASzWoj. Akademia Sztuki Wojennej nie odsyła otrzymanych dokumentów. Można je odbierać w sekretariacie SJO w terminie do 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.


wróć