MENU

Oferta dydaktyczna Instytutu Prawa

KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE

 

W ramach studiów jednolitych magisterskich realizowane są studia na kierunku:

Prawo

Dlaczego prawo na ASzWoj?

Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Dzisiaj „świat” stawia na Kosmos, a cyberbezpieczeństwo jest jednym z wyzwań współczesności (które ściśle związane są z nowoczesną armią). Również prawo wojskowe i prawo bezpieczeństwa wpisują się w strategię rozwoju Akademii.

Podczas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej, którą jest kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci posiądą umiejętności z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo absolwenci będą mogli wybrać również ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji prawniczych. Jednocześnie będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

 

W ramach studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) realizowane są studia na kierunku:

Administracja

Dlaczego administracja na ASzWoj?

Absolwent studiów pierwszego stopniana kierunku administracja jest specjalistą w dziedzinie administracji publicznej. Posiada niezbędną wiedzę obejmującą przede wszystkim  zagadnienia prawne, ekonomiczne, zasady organizacji systemu administracji publicznej oraz rządzące nimi prawidłowości. Posiada umiejętności łatwego komunikowania, organizowania i kierowania  małymi  zespołami. Ponadto odznacza się umiejętnością sporządzania  i redagowania  różnego  rodzaju  pism,  wniosków,  umów  cywilnoprawnych, dokumentów z zakresu zamówień publicznych, prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, ochrony konkurencji i konsumenta itp.

Absolwent studiów drugiego stopniana  kierunku administracja posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w obszarze nauk społecznych oraz w relacjach do nauk o bezpieczeństwie. Ma dogłębną widzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w   tym   politycznych i ekonomicznych. Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa oraz potrafi formułować własne opinie na ten temat. Sprawnie posługuje  się  systemam i  normatywnymi,  normami  i  regułami  (prawnymi,  zawodowymi, etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązania konkretnych problemów z zakresu administracji  (w szczególności w kontekście bezpieczeństwa i  gospodarki). Absolwent posiada umiejętność samodzielnego konstruowania tekstów (opinii, ekspertyz, publikacji naukowych) z zakresu wiedzy fachowej i pism urzędowych  w  języku  polskim  i obcym.