MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Informacje podstawowe o konferencji

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Oblicza współczesnego terroryzmu

Akademia Sztuki Wojennej
23-24.04.2018 r.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Politologii Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Stosunków Międzynarodowych  Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Zachodnim w Poznaniu,  Instytut Naukowy Bezpieczeństwa, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Zakład Nauk o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Ruchem Wspólnot Obronnych, Naukową Fundacją Prowadzenia Badań ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Oblicza współczesnego terroryzmu, która odbędzie się 23-24  kwietnia 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

CEL KONFERENCJI:

Terroryzm, ze względu na swoją specyfikę, implikuje szereg wyzwań i zagrożeń podważających podstawowe wartości cywilizowanego świata. Od wielu dekad - mimo czynionych wysiłków w zakresie przeciwdziałania zjawisku, terroryzm pozostaje problemem nie tylko dla poszczególnych państw, lecz również w różnym stopniu dla szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej. Ze względu na właściwości terroryzmu oraz wynikającą z nich dynamikę, zjawisko to było przedmiotem szeregu debat akademickich i eksperckich, które przyczyniały się do powstania efektywniejszych metod przeciwdziałania terroryzmowi poprzez m.in. lepsze rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących jego logiką oraz kierunkami rozwoju. Wobec czego, zasadnym pozostaje uznać, iż prowadzenie badań nad terroryzmem stanowi wartość dodaną w procesie budowania skutecznych narzędzi przeciwdziałania terroryzmowi poprzez nieustanną wymianę idei i spostrzeżeń.

Celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad terroryzmem, który w pierwszych dekadach XXI wieku stał się jednym z czołowych wyzwań i zagrożeń dla szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa. Dzięki starannemu doborowi uczestników konferencja ma charakter unikatowy, gdyż jej multidyscyplinarny charakter gwarantuje  wysoki poziom debaty oparty na metodologicznych uwarunkowaniach, wynikających ze szkoły realizmu refleksyjnego. W  prowadzonych rozważaniach uczestniczyć będą zarówno praktycy, jak i reprezentanci różnych dyscyplin naukowych, nie tylko z czołowych ośrodków naukowych i analitycznych z Polski, ale również z zagranicy. Wyselekcjonowanie zaproszonych gości gwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty, której ewaluacją stanie się monografia współautorska.

Oprócz naukowych walorów konferencji należy podkreślić jej praktyczny wymiar, ponieważ zdiagnozowanie poziomu kluczowych zagrożeń wynikających z terroryzmu będzie cenną wartością dodaną, którą mogą wykorzystać wyspecjalizowane instytucje i służby dbające o bezpieczeństwo, jak również zachowanie porządku oraz ładu publicznego. Dzięki propagowaniu specjalistycznej wiedzy konferencja ma szanse stać się trwałym elementem w efektywny sposób mogącym wpłynąć na  zwiększenie skuteczność działań administracji państwowej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi.

GŁÓWNE OSIE DYSKURSU:

Globalna wojna z terroryzmem – uwarunkowania, wymiary i perspektywy


1. Globalna wojna z terroryzmem a pojęcie  konfliktu hegemonicznego
2. Globalna wojna z terroryzmem a nowoczesne technologie
3. Globalna wojna z terroryzmem a ramy konfliktu hybrydowego
4. Globalna wojna z terroryzmem i jej perspektyw

Terroryzm a problem państw upadłych i upadających


1. Państwa upadłe i upadające – pojęcie i jego percepcja
2. Terroryzm jak katalizator upadku państw
3. Terroryzm i kwestia jego zwalczania na terytoriach państw upadłych i upadających
4. Przestępczość zorganizowana i terroryzm w realiach państwa upadających

Terroryzm a problem migracji we współczesnym świecie


1. Migracja i jej trendy oraz nowe formy
2. Migracja a pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych
3. Statystyka – terroryzm – migracja
4. Działalność grup terrorystycznych w ramach ruchów migracyjnych

Terroryzm a państwo demokratyczne – wyzwania i zagrożenia


1. Współczesny model demokracji a terroryzm
2. Skuteczne metody przeciwdziałania terroryzmowi w ramach zachodnich demokracji
3. Publiczne środki masowego przekazu a pojecie terroryzmu
4. Społeczeństwo obywatelskie vs. terroryzm

Terroryzm a broń masowego rażenia


1. Proliferacja a efektywne sposoby jej przeciwdziałania w stos. m.
2. Terroryzm a kwestia proliferacji
3. „Brudne bomby” a modus operandi organizacji terrorystycznych
4. Energetyka jądrowa a problem terroryzmu

Handel bronią a problem przeciwdziałania terroryzmowi (panel rezerwowy)


1. Dynamika zmian w dziedzinie światowego handlu bronią
2. Nielegalne zjawisko handlu bronią a skuteczne sposoby przeciwdziałania temu zjawisku
3. Terroryzm a problem nielegalnego handlu bronią
4. Terroryzm a kwestia dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie uzbrojenia

Adresaci konferencji:
• przedstawiciele środowisk naukowych i eksperci;
• przedstawiciele administracji rządowej i terytorialnej;
• funkcjonariusze służb mundurowych.

Miejsce konferencji:
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
Biblioteka Główna ASzWoj (budynek 14)

Informacje podstawowe:
- język konferencji: polski;
- udział w konferencji jest płatny;
- rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy formularza.

Terminy:
- ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji – 05.04.2018;
- ostateczny termin nadsyłania tematów referatów i głównych tez wystąpień/abstraktów artykułów – 08.04.2018;
- termin konferencji– 23-24.04.2018;
- ostateczny termin przesłania pełnych tekstów artykułów – 30.06.2018.

Opłata konferencyjna:
- udział czynny - współorganizatorzy - (wystąpienie, publikacja artykułu w recenzowanej monografii, materiały konferencyjne, poczęstunek – obiady, bankiet itp.) – 450 zł;
- udział czynny - inne podmioty - (wystąpienie, publikacja artykułu w recenzowanej monografii, materiały konferencyjne, poczęstunek – obiady, bankiet itp.) – 550 zł;
- udział bierny – 350 zł;

Opłatę konferencyjną prosimy wnieść w terminie do 12.04.2018 roku na konto:
Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych - ING Bank Śląski, ul. Powstańców Śląskich 106
nr konta:  89 1050 1025 1000 0022 7545 6594
(w treści przelewu prosimy wpisać nazwę konferencji oraz imię i nazwisko uczestnika).

Prosimy o zabranie ze sobą kopii potwierdzenia przelewu.

- Akademia dysponuje ograniczoną ilością miejsc noclegowych na terenie uczelni, które może odpłatnie użyczyć uczestnikom konferencji, cena noclegu waha się od 70 zł do 140 zł.

Pliki do pobrania:

  • Formularz zgłoszeniowy
    Plik 2.formularz zgłoszeniowy - podmioty zewnętrzne -konferencji 23.24 kwietnia 2018.docx , waga pliku: [213 KB] , [Formularz zgłoszeniowy]
  • Formularz zgłoszeniowy - współorganizatorzy
    Plik 1.formularz zgłoszeniowy - wspłorganizatorzy - konferencja 23.24 kwietnia 2018.docx , waga pliku: [213 KB] , [Formularz zgłoszeniowy - współorganizatorzy]
  • Wymogi edytorskie
    Plik 3.wymogi edytorskie konferencja 23.24 kwietnia 2018.docx , waga pliku: [55 KB] , [Wymogi edytorskie]

wróć