MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

OBRONNOŚĆ. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Zeszyty są wydawnictwem prezentującym osiągnięcia w obszarze oraz dziedzinie nauk: społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Artykuły wydawane w czasopiśmie dotyczą w szczególności wiedzy z zakresu dyscyplin naukowych: o obronności, o bezpieczeństwie, jak również zarządzaniu, polityce oraz poznaniu i komunikacji społecznej. Teksty publikowane na łamach kwartalnika obejmują szeroko rozumiane obszary wiedzy: sztuki wojennej, polemologii, logistyki i ekonomiki obrony, lotnictwa, zarządzania w środowisku informacyjnym, zarządzania obronnością i bezpieczeństwem, zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym, edukacji obronnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, a także innych obszarów wiedzy mających związek z obronnością i bezpieczeństwem.

Publikowane uogólnienia oraz wnioski z przeprowadzonych badań przez młodych naukowców lub studentów są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.
Do wszystkich artykułów zawartych w kwartalniku zamieszczone są abstrakty w języku angielskim.

Artykuły zgodne z przyjętymi przez wydawnictwo zasadami publikacji należy przesyłać na adres mailowy: redakcja.obronnosc@akademia.mil.pl lub o.powalko@akademia.mil.pl.

Nakład kwartalnika wynosi 100 egzemplarzy oraz publikowany jest on-line. Wydania drukowane czasopisma dostępne są w sprzedaży w Księgarni Akademii Sztuki Wojennej.

Wydawnictwo posiada nadane numery ISSN dla wydania drukowanego i wydania elektronicznego:
- ISSN dla wydawnictwa drukowanego: 2084-7297,
- ISSN dla wydawnictwa elektronicznego: 2299-2316.

Obronność jest indeksowana w bazach:
- Index Copernicus International,
- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
- Polska Bibliografia Naukowa.   

Zeszyty Naukowe znajdują się na liście „B” wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą sześciu punktów za publikacje.

Zeszyty zostały powołane na wniosek Rektora-Komendanta AON z dnia 5 stycznia 2012 roku i zostały zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 10 stycznia 2012 pod pozycją PR 17779.
 
DEFENCE – SCIENTIFIC QUARTERLY OF MANAGEMENT AND COMMAND FACULTY AT NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY IN WARSAW

The mission of the quarterly is to disseminate achievements in science, particularly by spreading scientific research results in the area of defence and security produced by scientists and students. Texts published in the quarterly refer to widely understood defence located in such areas of science as the art of war, polemology, defence economics and logistics, aviation, management in information environment, defence and security management, ecological security management, defence education, internal security, national security and in other areas of science connected with defence.