MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

O STUDIACH

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY (MBA D&S) 

 

Rodzaj studiów: czterosemestralne niestacjonarne studia podyplomowe MBA D&S

Odpowiedzialny:

Akademia Sztuki Wojennej wraz uczelniami partnerskimi:

 • Uniwersytetem Helmuta Schmidta – Uniwersytetem Bundeswehry (Niemcy)
 • Uniwersytetem w Miszkolcu (Węgry)

Język studiów: polski/angielski

Obszar nauki: nauki społeczne w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie, ekonomia i finanse

Poziom kwalifikacji: kwalifikacja na poziomie niepełnym siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Wymagania:

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających:

 •  wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • m.in. 5-letnie doświadczenie zawodowe nabyte w wyniku zatrudnienia w organizacjach systemu obronnego państwa lub systemu bezpieczeństwa narodowego
 • m.in. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w zakresie kierowania projektami
 • rozmowa kwalifikacyjna

ADRESACI:

Studia skierowane są do osób zarządzających lub przygotowujących się do zarządzania podmiotem realizującym zadania na rzecz obronności i/lub bezpieczeństwa oraz współpracujących lub przygotowywanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe związane ze współpracą z podmiotami realizującymi zadania na rzecz obronności i/lub bezpieczeństwa, w tym:

 • infrastruktury krytycznej
 • przemysłu zbrojeniowego
 • instytucji badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa
 • służb mundurowych

 

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie
z planem studiów:

 • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
 • złożenie wdrożeniowej pracy dyplomowej
 • wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej

Absolwent otrzymuje dyplom/świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA D&S.

Korzyści:

Absolwent studiów MBA D&S:

 • będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości implementowanych na potrzeby podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji badawczo-rozwojowych, formacji militarnych),
 • zdobędzie umiejętności: analityczne  potrzebne do opracowania strategii ogólnej, domenowej, modelu biznesowego, podejmowania decyzji i implementacji strategii rozwoju podmiotu realizującego zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa,
 • będzie gotowy do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób kompetentny – świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny.

Interdyscyplinarny program studiów; innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktycy/eksperci m.in. z Polski, Niemiec, Węgier; praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszącą różne perspektywy postrzegania problemów zarządczych, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotami realizujących zadania na rzecz obronności
i bezpieczeństwa.

Tak opracowany program studiów MBA D&S zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: przywódcy, lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie zarządzania produkcją, nowymi technologiami, kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w podmiotach resortu obrony narodowej, w siłach zbrojnych i innych formacjach militarnych.

 

Zobacz więcej: