MENU

Zadania i Misja Akademii Sztuki Wojennej

Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia, studiach jednolitych (planowanych)
w obszarach nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz
studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych. I tak:
• studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata
(6 semestrów),
• studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają
2 lata (4 semestry),
• jednolite studia magisterskie trwające 5 lat (10 emestrów),
• studia podyplomowe skierowane są do osób posiadająych tytuł zawodowy i trwają 1 rok (2 se mestry).

W Akademii Sztuki Wojennej istnieje możliwość zdobycia stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego
(także w trybie eksternistycznym).
W zakresie kształcenia studentów cywilnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym, czego wyrazem jest szerokie zainteresowanie studiami. Działania uczelni zmierzają do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do czekających na nich wyzwań, aspirowali do roli liderów w swoich środowiskach i przejawiali troskę
o bezpieczeństwo regionu/państwa.
W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce – najnowocześniejsze w Europie – Centrum Symulacji
i Komputerowych Gier Wojennych, jak również specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.
Akademia Sztuki Wojennej jest obecnie największą uczelnią cywilno-wojskową w Polsce. W jej murach studiuje
blisko 5 tys. studentów cywilnych i ok. 3, 5 tys. słuchaczy wojskowych.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje
automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego.