MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Konferencja naukowa "Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości"

Szanowni Państwo,

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Katedra Zarządzania Lotnictwem Cywilnym


mają zaszczyt zaprosić na

 

Konferencję naukową

Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości”

 

1. TERMIN:12 grudnia 2018 r.

2. MIEJSCE: 00-910 Warszawa Rembertów Akademii Sztuki Wojennej,  Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Budynek nr 14, sala nr 30.

3. CEL KONFERENCJI:

Wymiana poglądów dotyczących stanu i kierunków rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego
i lotnictwa wojskowego RP ze szczególnym uwzględnieniem:

 • procesów występujących w środowisku funkcjonowania polskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego;
 • czynników zewnętrznych mających wpływ na dynamikę zmian i kierunki rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego w Polsce;
 • pożądanych i możliwych kierunków rozwoju polskiego  lotnictwa cywilnego i wojskowego.

 

4. GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI

 • przyszłość lotnictwa wojskowego RP jako kluczowego elementu systemu obronnego państwa;
 • rozwój lotnictwa cywilnego w Polsce – szanse i zagrożenia.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 100-lecia lotnictwa polskiego przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Konferencja zostaniezrealizowana w formie tematycznych paneli (lotnictwo wojskowego i lotnictwo cywilne) dotyczących wymiany doświadczeń ekspertów lotniczych, współczesnych i perspektywicznych zagadnień wykorzystania innowacyjnych technologii oraz kierunków rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego. Do dyskusji w panelach zapraszamy przedstawicieli sektora lotnictwa cywilnego, Sił Powietrznych RP, świata nauki oraz organizacji i stowarzyszeń lotniczych.

5. WSPÓŁORGANIZATOR KONFERENCJI

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej

6. PATRONAT HONOROWY

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

7. PATRONATY MEDIALNE

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE

a. Kalendarium Konferencji

 • do 07.12.2018 r. zgłoszenie udziału w konferencji,
 • do 31.12.2018 r. przesłanie pełnego tekstu artykułu.

b. Uczestnictwo w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach udziału w konferencji organizatorzy zapewniają:

 • serwis kawowy,
 • materiały konferencyjne,
 • publikację w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

 

c. Informacje dla autorów

 • referaty będą opublikowane w monografii,
 • warunkiem koniecznym zamieszczenia artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz nadesłanie pełnego tekstu artykułu w nieprzekraczalnym terminie określonym w kalendarium konferencji,
 • organizator zastrzega sobie prawo do wyboru artykułów, które zostaną opublikowane
  w monografii pokonferencyjnej. Artykuł należy opracować i sformatować zgodnie
  z wymogami redakcyjnymi.

 

9. KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

Przewodniczący:
płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, profesor nadzwyczajny, prorektor ds. naukowych(ASzWoj)

Członkowie

 • płk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC, profesor nadzwyczajny, dziekan WZiD (ASzWoj)
 • prof. dr hab. Stefan ANTCZAK, profesor zwyczajny (ASzWoj)
 • prof. dr hab. Stanisław SIRKO, profesor zwyczajny (ASzWoj)
 • dr hab. Telesfor Marek MARKIEWICZ, profesor nadzwyczajny (ASzWoj)
 • dr hab. Piotr MAKOWSKI, profesor nadzwyczajny (ASzWoj)
 • dr hab. Ryszard BARTNIK, profesor nadzwyczajny (ASzWoj) 
 • dr hab. Wiesław MARUD,  profesor nadzwyczajny (ASzWoj)
 • dr hab. Adam RADOMYSKI, profesor nadzwyczajny (LAW)
 • dr inż. Anna KWASIBORSKA, adiunkt (PW)

 

10. KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr Sylwester SZULC (ASzWoj)

Z-ca Przewodniczącego: dr Zbigniew SIEMIENIEC (ASzWoj)

Członkowie:

dr Władysław LEŚNIKOWSKI (ASzWoj)
dr Małgorzata LASOTA  (ASzWoj)
mgr Dolores PIWEK  (ASzWoj)

 

11. SEKRETARIAT KONFERENCJI

mgr Marcelina Borejko (ASzWoj)

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji, prosimy o kontakt z:

mgr Marcelina Borejko
m.borejko@akademia.mil.pl
mob.+ 48 885 535 890

Dokumenty do pobrania: