MENU

Kwalifikacja wyjazdowa

 

 

a) Osoba zakwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem Akademii Sztuki Wojennej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Akademia preferencyjnie traktuje pracowników etatowych uczelni;

b) Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej „Indywidualny program nauczania” (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching) lub  „Indywidualny program szkolenia” (Mobility Agreement Staff Mobility for Training), który został uzgodniony z instytucją przyjmującą;

c) „Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty;

d) „Indywidualny program szkolenia” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika;

Poszczególni wydziałowi koordynatorzy Erasmus+ oraz szefowie jednostek administracyjnych przekazują do Zespołu ds. Procesu Bolońskiego/Biura Programu Erasmus+ (do 30 października 2018 r./31 stycznia 2019 r.) potwierdzone listy rankingowe nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych Akademii, którzy wezmą udział w zajęciach dydaktycznych lub szkoleniowych w roku akademickim 2018/19.