MENU

POŻYCZKI I KREDYTY STUDENCKIE / DOKTORANCKIE

Szanowni Absolwenci Akademii Sztuki Wojennej,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa absolwenci roku akademickiego 2018/2019, znajdujący się co najmniej w 10% najlepszych absolwentów na danym kierunku studiów i pobierający kredyty lub pożyczki studenckie, mogą się ubiegać w banku o całkowite lub częściowe ich umorzenie.

Mając powyższe na uwadze, zainteresowanych prosimy o przesyłanie wniosków o wystawienie takiego zaświadczenia na adres e-mailowy: m.zeniuk@akademia.mil.pl.

Po otrzymaniu takiego zaświadczenia, należy z nim zgłosić się do właściwego banku.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:

  • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
  • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
  • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Przepisy:

Zarządzenie Nr 33 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 30.09.2019 r.

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o byciu kandydatem na studia/studentem/doktorantem
     
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów kredytowych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. z 2018 r., poz. 2468)

Zob. szerzej na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie